ครูต้องไม่ใช้ความรุนแรง ดุด่า ปรามาสหรือตีเด็ก
ความเชื่อพื้นฐานคือ นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาได้ การดุด่า หรือใช้ความรุนแรง มีแต่จะทำให้เกิดความกลัว 
แรงภายในที่ต่อต้านครู หรือพฤติกรรมก้าวร้าวต่อคนอื่น อันเป็นปัจจัยที่ขัดขวางการเรียนรู้ ทั้งยังเป็นการทำลายคุณค่าในตัวเด็กด้วย
เข้าสู่หน้าหลัก