ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 ม.ค. 63 การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ปี ๒๕๖๒.doc
๑๐๓ การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ปี ๒๕๖๒.doc Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
06 ธ.ค. 62 การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ปี ๒๕๖๒.doc
๑๐๓ การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ปี ๒๕๖๒.doc Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ครูทิพวรรณ ถึงสุข
02 ธ.ค. 62 รายงานข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
๒๒๐ รายงานข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูทิพวรรณ ถึงสุข และครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
30 พ.ย. 62 การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ปี ๒๕๖๒.doc
๑๐๓ การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ปี ๒๕๖๒.doc Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงรียนบ้านน้ำพุ ครูประจำชั้น
30 พ.ย. 62 การประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
๒๒๓ การประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูทิพวรรณ ถึงสุข
29 พ.ย. 62 การสั่งซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบ
๒๑๐ การสั่งซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการควบคุมและบังคับแบบ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูวัชราวลี มาลา
29 พ.ย. 62 รายงานข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
๒๒๐ รายงานข้อมูลการชำระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูทิพวรรณ ถึงสุข และครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
26 พ.ย. 62 ขอเชิญชวนจัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๐๒ ขอเชิญชวนจัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ผอ.รร, ครูทิพวรรณ ถึงสุข
22 พ.ย. 62 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2563 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2-2562 (70%)
๒๒๒ อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ 2563 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2-2562 (70%) Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
20 พ.ย. 62 ถึง 26 พ.ย. 62 การประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
๒๒๓ การประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ครูประจำชั้นสลับกัน
18 พ.ย. 62 ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒๐๓ ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ผอ.รร, ครูทิพวรรณ ถึงสุข
15 พ.ย. 62 การประชุมสัมมนาโครงการโรงเรียนปลอดภัย
๒๒๕ การประชุมสัมมนาโครงการโรงเรียนปลอดภัย Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานีจำกัด ครูพัชรี อินทร์ทอง
15 พ.ย. 62 ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
๒๑๗ ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูทิพวรรณ ถึงสุข
11 พ.ย. 62 ถึง 01 ธ.ค. 62 การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562
๒๑๙ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT) และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูทิพวรรณ ถึงสุข ครูณัฐธิดา คำมา และครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
11 พ.ย. 62 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปี งป. 2563
๒๒๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปี งป. 2563 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข นายสนาม อ่ำยิ้ม
10 พ.ย. 62 รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดกรเรียนรวมปีการศึกษา 2562
๒๐๐ รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดกรเรียนรวมปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล, ครูพัชรี อินทร์ทอง
08 พ.ย. 62 การบริหารจัดการ้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
๒๑๘ การบริหารจัดการ้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
05 พ.ย. 62 การสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
๑๙๒ การสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูทิพวรรณ ถึงสุข
31 ต.ค. 62 แจ้งโรงเรียนแก้ไข เพิ่ม ลด ปรับปรุงข้อมูลรายชื่อนักเรียน ผ่านระบบ O-NET ปีการศึกษา 2562
๑๙๓ แจ้งโรงเรียนแก้ไข เพิ่ม ลด ปรับปรุงข้อมูลรายชื่อนักเรียน ผ่านระบบ O-NET ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูวัชราวลี มาลา
31 ต.ค. 62 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการจำหน่ายดอกพุทธรักษา
๑๙๔ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการจำหน่ายดอกพุทธรักษา Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท คณะครู
31 ต.ค. 62 ขอให้ส่งแผนงานโครงการของปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๑๙๖ ขอให้ส่งแผนงานโครงการของปีงบประมาณ ๒๕๖๓.pdf Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
อบต.สะพานหิน ครูวรกร สุขเจริญ
31 ต.ค. 62 การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
๑๗๕ การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูทิพวรรณ ถึงสุข, ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
31 ต.ค. 62 ขอความร่วมมือติดตามตรวจสอบเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม
๑๙๘ ขอความร่วมมือติดตามตรวจสอบเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูวัชราวลี มาลา
31 ต.ค. 62 การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๑๖๙ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
31 ต.ค. 62 การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานการเงินด้านการศึกษาในระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๒๐๘ การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานการเงินด้านการศึกษาในระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล, ครูทิพวรรณ ถึงสุข
29 ต.ค. 62 ขอความร่วมมือครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่น สังกัด สพฐ. บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวงศ
๒๐๗ ขอความร่วมมือครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรอื่น สังกัด สพฐ. บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลาง (Big Data) ของกระทรวงศ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล, ครูทิพวรรณ ถึงสุข
21 ต.ค. 62 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบการสำรวจภาระหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๙๙ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบการสำรวจภาระหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ข้าราชการครู, ครูผู้ช่วย, พนักงานราชการ
18 ต.ค. 62 มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
๑๘๗ มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข, ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
16 ต.ค. 62 การแต่งต้ังคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดชัยนาท ระดับอำเภอ
๑๙๗ การแต่งต้ังคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดชัยนาท ระดับอำเภอ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ที่ว่าการอำเภอหนองมะโมง ผอ.รร, ครูทิพวรรณ ถึงสุข
16 ต.ค. 62 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน(หนังสือเรียน ปี ๒๕๖๑)
๑๙๐ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน(หนังสือเรียน ปี ๒๕๖๑) Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
11 ต.ค. 62 จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑-๒๕๖๒
๑๘๕ จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑-๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
10 ต.ค. 62 สำรวจวันลาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๒๕.๑ สำรวจวันลาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
10 ต.ค. 62 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
๑๗๘ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
10 ต.ค. 62 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2562
๒๕ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2562 Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
สนามแข่งขันจังหวัดชัยนาท ผู้มีรายชื่อ
09 ต.ค. 62 สำรวจการใช้ใบเสร็จรับเงินที่จะใช้ในปี 2563 และการรายงานการใช้ใบเสร็จ
๑๕๕ สำรวจการใช้ใบเสร็จรับเงินที่จะใช้ในปี 2563 และการรายงานการใช้ใบเสร็จ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
04 ต.ค. 62 การส่งมอบและเข้ารับการอบรมวิธีการใช้ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้ลำโพงเคลื่อนที่
๑๘๙ การส่งมอบและเข้ารับการอบรมวิธีการใช้ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้ลำโพงเคลื่อนที่ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
๑๑๑ รีสอร์ทสปา ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
02 ต.ค. 62 ขอเชิญประชุม(อบต.)
๑๘๓ ขอเชิญประชุม(อบต.) Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ศพต.บ้านสะพานหินเก่า ครูวรกร สุขเจริญ
01 ต.ค. 62 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2562
๒๕ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2562 Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
รร.อนุบาลสรรค์บุรี ผู้มีรายชื่อ
30 ก.ย. 62 การส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2562
๑๓๔ การส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2562
สนง.ลส.ชัยนาท ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
30 ก.ย. 62 สรุปข้อมูลภาวะทุพโภชนาการนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๒ ทางระบบ School Lunch System.doc
๑๔๐ สรุปข้อมูลภาวะทุพโภชนาการนักเรียน ๑๐ มิ.ย.๒๕๖๒ ทางระบบ School Lunch System.doc Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล,ครูทิพวรรณ ถึงสุข
30 ก.ย. 62 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)
๑๘๖ การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
29 ก.ย. 62 โครงการเพิ่มศักยภาพทางการลูกเสือ ชุมชนคนรักลูกเสือ จังหวัดชัยนาท
๒๕.๒ โครงการเพิ่มศักยภาพทางการลูกเสือ ชุมชนคนรักลูกเสือ จังหวัดชัยนาท Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ค่ายลูกเสือ/ยุวทหารจังหวัดชัยนาท ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
25 ก.ย. 62 เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๔ - ๒๕๖๒
๑๗๓ เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๔ - ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
24 ก.ย. 62 ขอความร่วมมือในการจัดโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2562 (ทุกวันที่ 21 กันยายนของทุกปี)
๑๖๖ ขอความร่วมมือในการจัดโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2562  (ทุกวันที่ 21 กันยายนของทุกปี)
สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
23 ก.ย. 62 ถึง 26 ก.ย. 62 แจ้งส่งของครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการกระดานไวท์บอร์ด
๑๗๖ แจ้งส่งของครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการกระดานไวท์บอร์ด Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
23 ก.ย. 62 การดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว (ครั้งที่ ๒)
๑๗๑ การดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว (ครั้งที่ ๒) Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ค่ายยุวชนทหารจังหวัดชันาท นายสนาม อ่ำยิ้ม
20 ก.ย. 62 การรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สพฐ.
๑๖๑ การรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สพฐ. Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูวัชราวลี มาลา
20 ก.ย. 62 การรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สพฐ.
๑๖๐ การรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สพฐ. Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูวัชราวลี มาลา
20 ก.ย. 62 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
๑๕๗ ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ใน QR-Code ครูทิพวรรณ ถึงสุข, ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
20 ก.ย. 62 การดำเนินโครงการปฐมนืเทศและพำัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒(รุ่นที่ ๒)
๑๖๗ การดำเนินโครงการปฐมนืเทศและพำัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒(รุ่นที่ ๒) Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูวนิดา จรรยา
19 ก.ย. 62 การอบรม ตามโครงการ จิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔
๑๗๒ การอบรม ตามโครงการ จิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
รร.อนุบาลสรรค์บุรี บุคลากรที่ยังไม่อบรม
16 ก.ย. 62 ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการนักเรียน ณ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๒ ทางระบบ SLS
๑๖๕ ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการนักเรียน ณ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๒ ทางระบบ SLS Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูทิพวรรณ ถึงสุข
26 ส.ค. 62 การประชุมสรุปผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ตามโครงการ Coaching Teams
๑๓๑ การประชุมสรุปผลการพัฒนาแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ตามโครงการ Coaching Teams Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงแรมแฟนตาซี ผอ. ครูวัชราวลี มาลา ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
22 ส.ค. 62 การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
๑๔๒ การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
จังหวัดกาญจนบุรี ผอ.รร.
19 ส.ค. 62 การติดตามการดำเนินโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
๑๓๘ การติดตามการดำเนินโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูวัชราวลี มาลา,ครูทิพวรรณ ถึงสุข
15 ส.ค. 62 การรายงานข้อมูลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒.doc
๑๔๙ การรายงานข้อมูลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒.doc Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล,ครูทิพวรรณ ถึงสุข, ครูวรกร สุขเจริญ
14 ส.ค. 62 การอบรมขยายผลการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ( Boot Camp)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูวัชราวลี มาลา
13 ส.ค. 62 การสำรวจและรายงานผลการให้นักเรียนทำแบบวัดแวววัดความถนัดด้านอาชีพ.docx
๑๔๑ การสำรวจและรายงานผลการให้นักเรียนทำแบบวัดแวววัดความถนัดด้านอาชีพ.docx Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูประจำชั้น, ครูทิพวรรณ ถึงสุข
13 ส.ค. 62 การจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ.2563 งบลงทุนรายการค่าครุภัณฑ์เพิ่มเติม ส่งกลับคืนภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2562.doc
๑๕๑ การจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ.2563 งบลงทุนรายการค่าครุภัณฑ์เพิ่มเติม ส่งกลับคืนภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2562.doc Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
13 ส.ค. 62 ข้อข้อมูลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กส่งคืนเขตภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2562.doc
๑๕๒ ข้อข้อมูลการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กส่งคืนเขตภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2562.doc Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ผอ.รร.
09 ส.ค. 62 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๑๔๔ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล,ครูทิพวรรณ ถึงสุข
08 ส.ค. 62 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๓๓ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ศธ.จ.ชัยนาท คณูทิพวรรณ ถึงสุข
02 ส.ค. 62 การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ปี ๒๕๖๒.doc
๑๐๓ การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ปี ๒๕๖๒.doc Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
20 ก.ค. 62 ถึง 21 ก.ค. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
๑๒๖ การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
รร.อนุบาลสรรคบุรี ครูมาลัน ปานเนียม ครูธนัชพี มุสิราช
19 ก.ค. 62 มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
๑๒๘ มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล ครูทิพวรรณ ถึงสุข
11 ก.ค. 62 ถึง 11 มิ.ย. 62 การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านน้ำ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย นำ้ดื่มสะอาดกาชาด-ดาว
๑๒๕ การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านน้ำ สุขาภิบาลและการส่งเสริมสุขอนามัย นำ้ดื่มสะอาดกาชาด-ดาว Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
10 ก.ค. 62 การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการนักเรียนทางระบบ School Lunch System
๑๒๙ การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการนักเรียนทางระบบ School Lunch System Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล ครูทิพวรรณ ถึงสุข
10 ก.ค. 62 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี
๑๒๗ ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านนำ้พุ คณะครูและบุคลากรดำเนินการ
09 ก.ค. 62 ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรม(กิจกรรมสร้างองค์ความรู้สู่วิถีความสุจริต)
๒๕ ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรม(กิจกรรมสร้างองค์ความรู้สู่วิถีความสุจริต) Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
จังหวัดราชบุรี ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
08 ก.ค. 62 ถึง 09 มิ.ย. 62 ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรม(กิจกรรมสร้างองค์ความรู้สู่วิถีความสุจริต)
๒๕ ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรม(กิจกรรมสร้างองค์ความรู้สู่วิถีความสุจริต) Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
จังหวัดราชบุรี ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
05 ก.ค. 62 การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ปี ๒๕๖๒.doc
๑๐๓ การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ปี ๒๕๖๒.doc Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
05 ก.ค. 62 การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
๑๒๖ การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูมาลัน ปานเนียม ครูธนัชพี มุสิราช
30 มิ.ย. 62 การประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562.doc
๑๒๒ การประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562.doc Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูทิพวรรณ ถึงสุข
30 มิ.ย. 62 การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ปี ๒๕๖๒.doc
๑๐๓ การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ปี ๒๕๖๒.doc Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ครูประจำชั้น
28 มิ.ย. 62 การสำรวจ ติดตาม การดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามโครงการฯ
๑๑๕ การสำรวจ ติดตาม การดำเนินงานเกี่ยวกับการเลือก การใช้ การจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามโครงการฯ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
QR Code ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
26 มิ.ย. 62 ขอเชิญชวนจัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
๐๗๗ ขอเชิญชวนจัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่ง สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข รายงาน
25 มิ.ย. 62 แจ้งปฎิทินการดำเนินการ Coaching ตามโครงการ Coaching Teams สู่การปฎิบัติ
๐๗๘ แจ้งปฎิทินการดำเนินการ Coaching ตามโครงการ Coaching Teams สู่การปฎิบัติ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ผอ. ครูวัชราวลี มาลา
25 มิ.ย. 62 แจ้งแนวทางการดำเนินงานระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562
๑๑๖ แจ้งแนวทางการดำเนินงานระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ระบบ EMIS ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
24 มิ.ย. 62 ขอเชิญตรวจสุขภาพประจำปี
๑๐๘ ขอเชิญตรวจสุขภาพประจำปี Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงพยาบาลทัพทัน ครูทิพวรรณ ถึงสุข
15 มิ.ย. 62 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๖๒
๑๐๐ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๖๒ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์ ผอ.รร., ครูวชราวลี มาลา
15 มิ.ย. 62 สำรวจข้อมูลความต้องการวิชาเอกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑๑๙ สำรวจข้อมูลความต้องการวิชาเอกของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
12 มิ.ย. 62 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
๐๘๓ การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข ส่งเขตด้วย
12 มิ.ย. 62 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๖๒
๑๐๐ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๖๒ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จ.นครสวรรค์ ผอ.รร., ครูวชราวลี มาลา
12 มิ.ย. 62 สำรวจข้อมูลเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
๑๐๑ สำรวจข้อมูลเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
อบต.สะพานหิน ครูทิพวรรณ ถึงสุข
12 มิ.ย. 62 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
๑๒๑ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุม อบต.สะพานหิน ครูวรกร สุขเจริญ
11 มิ.ย. 62 การเตรียมการด้านโครงการอาหารกลางวันนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒.doc
๐๙๒ การเตรียมการด้านโครงการอาหารกลางวันนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒.doc Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
อบต.สะพานหิน ครูทิพวรรณ ถึงสุข
11 มิ.ย. 62 การเตรียมการด้านโครงการอาหารกลางวันนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๐๐๗ การเตรียมการด้านโครงการอาหารกลางวันนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ –ทราบ/ดำเนินการ ส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่ง สพป.ชัยนาท ผอ.รร., ครูทิพวรรณ ถึงสุข
11 มิ.ย. 62 การแข่งขันทักษะภาษาไทยรอบคัดเลือก โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒
๑๑๗ การแข่งขันทักษะภาษาไทยรอบคัดเลือก โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ระดับศูนย์แข่งที่ รร.บ้านสะพานหิน ครูวรกร สุขเจริญ
08 มิ.ย. 62 แจ้งแนวทางการดำเนินงานระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562
๑๑๖ แจ้งแนวทางการดำเนินงานระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ระบบ DMC ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
07 มิ.ย. 62 ขอเชิญร่วมงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562
๑๐๙ ขอเชิญร่วมงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี ผอ.รร.
07 มิ.ย. 62 การจัดส่งนมโรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๒
๓๑ การจัดส่งนมโรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เมลล์ สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
07 มิ.ย. 62 การประเมินทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑๑๔ การประเมินทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษของผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
QR Code ครูวัชราวลี มาลา, ครูทิพวรรณ ถึงสุข
03 มิ.ย. 62 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน รายการค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑๐๔ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  งบเงินอุดหนุน รายการค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล, ครูทิพวรรณ ถึงสุข
31 พ.ค. 62 สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งรายงานประชุมปี 2561 และขอความร่วมมือประเมินแบบสำรวจ่ความพึงพอใจ
๐๙๗ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งรายงานประชุมปี 2561 และขอความร่วมมือประเมินแบบสำรวจ่ความพึงพอใจ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เมลล์ ครูทิพวรรณ ถึงสุข
31 พ.ค. 62 การจัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562
๑๑๐ การจัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาทจำกัด ครูทิพวรรณ ถึงสุข
30 พ.ค. 62 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ปี 2562 ผ่าน Teleconference
๑๑๑ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ปี 2562 ผ่าน Teleconference Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล, ครูทิพวรรณ ถึงสุข
28 พ.ค. 62 แจ้งปฎิทินการดำเนินการ Coaching ตามโครงการ Coaching Teams สู่การปฎิบัติ
๐๗๘ แจ้งปฎิทินการดำเนินการ Coaching ตามโครงการ Coaching Teams สู่การปฎิบัติ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ผอ. ครูวัชราวลี มาลา
26 พ.ค. 62 เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓-๒๕๖๒
๐๙๕ เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๓-๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
รร.อนุบาลสรรคบุรี ผอ.รร.
26 พ.ค. 62 การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนหลลักสูตรด้านทุจริตศึกษา
๐๙๘ การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนหลลักสูตรด้านทุจริตศึกษา Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
รร.อนุบาลสรรคบุรี ผอ.รร., ครูวชราวลี มาลา
23 พ.ค. 62 สรุปข้อมูลการจัดทำและจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ.๓)ของโรงเรียนในสังกัด
๐๖๕ สรุปข้อมูลการจัดทำและจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ.๓)ของโรงเรียนในสังกัด Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูวัชราวลี มาลา
13 พ.ค. 62 ถึง 14 พ.ค. 62 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนเรียนรวมจ.ชัยนาท ปีการศึกษา ๒๕๖๒
๐๗๖ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนเรียนรวมจ.ชัยนาท ปีการศึกษา ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุม รร.ศึกษาพิเศษชัยนาท ครูพัชรี อินทร์ทอง
12 พ.ค. 62 การพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวีถีศึกษาและทักษะชีวิต
๐๘๑ การพัฒนาการเรียนรู้แบบ Electronic-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวีถีศึกษาและทักษะชีวิต Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่ง สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
07 พ.ค. 62 ขอเชิญประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV.docx
๐๖๒ ขอเชิญประชุมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV.docx Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุม สพป.ชัยนาท ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
30 เม.ย. 62 เค่าเช่าอินเตอร์เน็ต เดือน ต.ค.61- มี.ค.62
๓๐๗ เค่าเช่าอินเตอร์เน็ต เดือน ต.ค.61- มี.ค.62 –แจ้งคณะครูทราบ/ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล ดำเนินการ โรงเรียนต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ส่ง สพป.ชัยนาท ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
30 เม.ย. 62 การรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ในระบบควบคุมคุณภาพก่ีษึกษา Cockpit ๒๕๖๑
๐๖๙ การรายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ในระบบควบคุมคุณภาพก่ีษึกษา Cockpit ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูวัชราวลี มาลา
30 เม.ย. 62 การนำเข้าข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสุจริต เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พ.ศ.๒๕๖๒
๐๗๕ การนำเข้าข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสุจริต เพื่อรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พ.ศ.๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล, ครูทิพวรรณ ถึงสุข
30 เม.ย. 62 การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการนักเรียนทางระบบ School Lunch System.doc
๐๗๑ การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการนักเรียนทางระบบ School Lunch System.doc Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูวรกร สุขเจริญ, ครูทิพวรรณ ถึงสุข
29 เม.ย. 62 กำชับการชำระค่าสาธารณูปโภคด้างชำระ
๐๗๙ กำชับการชำระค่าสาธารณูปโภคด้างชำระ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล ครูทิพวรรณ ถึงสุข
26 เม.ย. 62 ถึง 16 เม.ย. 62 การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล รอบสิ้นปีการศึกษา 2561 ในระบบ DMC ให้โรงเรียนบันทึก ตรวจสอบ แก้ไข พร้อมยืนยันข้อมูล
๐๖๗ การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล รอบสิ้นปีการศึกษา 2561 ในระบบ DMC ให้โรงเรียนบันทึก ตรวจสอบ แก้ไข พร้อมยืนยันข้อมูล Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล, ครูทิพวรรณ ถึงสุข
23 เม.ย. 62 การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย.docx
แจ้งข้าราชการครู และพนักงานราชการ(ผู้สอน) ของ รร.บ้านนำ้พุ เข้ารับการอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”ในวันที่  23  เมษายน  2562  ณ ห้องประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม รอบเช้า เวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๒.๐๐ น.แนวทางการปฏิบัติของผู้เข้ารับการอบรม
 -  การแต่งกาย เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว
 -  งดใช้โทรศัพท์ระหว่างการอบรม
 -  ท่าทางในการนั่งฟังบรรยาย ส้นเท้าชิด แบมือวางบนหน้าตัก (เฉพาะขณะถ่ายภาพ)
 -  การวางสิ่งของและสัมภาระติดตัว โดยเฉพาะแถวหน้า ๆ ต้องไม่เห็นสิ่งของหรือสัมภาระขณะถ่ายภาพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุมโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ข้าราชการครู และพนักงานราชการ(ผู้สอน)
19 เม.ย. 62 มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
๐๑๒ มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ –แจ้งให้ครูปฐานัดดา ปีติการสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุข ดำเนินการ ส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่ง สพป.ชัยนาท ครูปฐานัดดา ปีติการสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุข
19 เม.ย. 62 มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล, ครูทิพวรรณ ถึงสุข
10 เม.ย. 62 การรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒.doc
๐๗๐ การรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒.doc Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูครูมาลัย เนียนปาน, ครูณัฐธิดา คำมา, ครูทิพวรรณ ถึงสุข
10 เม.ย. 62 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๐๔๑ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา -รร.รายงานผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามบัญชีรายละเอียดข้อมูลข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
รร.บ้านน้ำพุ ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
04 เม.ย. 62 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๐๔๑ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา -คณะกรรการฯ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และส่งผลการประเมินให้ผอ.รร.ๆ พิจารณาผลการประเมินปฏิบัติงาน โดยเรียงลำดับคะแนน และเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
รร.บ้านน้ำพุ, สพป.ชัยนาท ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
04 เม.ย. 62 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๐๔๑ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผอ.รร.ประกาศผลการประเมิน ระดับ ดีเด่น และดีมาก ในที่เปิดเผย Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
รร.บ้านน้ำพุ ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
01 เม.ย. 62 การดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา -บันทึกข้อมูลนักเรียน
๐๒๕ การดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา -บันทึกข้อมูลนักเรียน Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล, ครูทิพวรรณ ถึงสุข
01 เม.ย. 62 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๐๔๑ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา -ผอ.รร. แต่งตั้งคณะกรรมการ ไม่น้อยกว่า ๓ คน พิจารณากลั่นกรองผลการปฏิบัติงานตามบันทึก MOU Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
รร.บ้านน้ำพุ ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
31 มี.ค. 62 การดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา
๐๒๕ การดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา -ให้โรงเรียนบันทึกแบบรายงานส่ง Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล, ครูทิพวรรณ ถึงสุข
27 มี.ค. 62 การติดตามประเมินผลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
๐๔๕ การติดตามประเมินผลการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สศธ.ชัยาท ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
20 มี.ค. 62 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๐๔๑ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา -ผู้รับการประเมิน ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้ ผอ.รร. ๆ ส่งให้ สพป.ชัยนาท Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
รร.บ้านน้ำพุ, สพป.ชัยนาท ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
20 มี.ค. 62 โรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone).doc
๐๕๓ โรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand Alone).doc Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
19 มี.ค. 62 ขอส่งแบบติดตามนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เฉพาะด้าน DLTV - DLIT - ETV
๐๕๕ ขอส่งแบบติดตามนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เฉพาะด้าน DLTV - DLIT - ETV Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่งทางเมลล์ ครูทิพวรรณ ถึงสุข ครูประจำชั้น
13 มี.ค. 62 การประชุมชี้แจงการนำข้อสอบมาตรฐานไปใช้เพื่อประเมินความพร้อมของนักเรียนชั้น ป.2 ป.4 ป.5
๐๔๘ การประชุมชี้แจงการนำข้อสอบมาตรฐานไปใช้เพื่อประเมินความพร้อมของนักเรียนชั้น ป.2 ป.4 ป.5 Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุมชั้น ๓ สพป.ชัยนาท ครูวัชราวลี มาลา, ครูทิพวรรณ ถึงสุข
12 มี.ค. 62 สำรวจข้อมูลบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสุจริตฯ โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์
๐๔๗ สำรวจข้อมูลบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนสุจริตฯ โดยกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
เมลล์ ครูทิพวรรณ ถึงสุข
11 มี.ค. 62 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๐๔๑ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา -โรงเรียนส่งบันทึกข้อตกลงของผู้บังคับบัญชากับผู้ถูประเมิน Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
08 มี.ค. 62 ขอสำรวจข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง ที่ยังไม่ได้รับคุณวุฒิวูดแบดจ์
๐๓๕ ขอสำรวจข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง ที่ยังไม่ได้รับคุณวุฒิวูดแบดจ์ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สนง.ลส.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
08 มี.ค. 62 อนุมัติเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณปี 2562 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ๒-๒๕๖๑
๐๓๗ อนุมัติเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณปี 2562 ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ๒-๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล, ครูทิพวรรณ ถึงสุข
08 มี.ค. 62 ขอเชิญนักเรียนเข้ารับการอบรม
๐๓๘ ขอเชิญนักเรียนเข้ารับการอบรม Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองมะโมง ครูประจำชั้น ป.5-6
06 มี.ค. 62 ถึง 06 ก.พ. 62 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test NT)
๐๓๐ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test NT) Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
รร.วัดวังนำ้ขาว, รร.บ้านสะพานหิน ครูวัชราวดี มาลา, ครูปฐนัดดา ปีติกรสกุล
06 มี.ค. 62 ขอเชิญนักเรียนเข้ารับการอบรม
๐๓๘ ขอเชิญนักเรียนเข้ารับการอบรม Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ใน เมลล์ ครูทิพวรรณ ถึงสุข
05 มี.ค. 62 การดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา
๐๒๕ การดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา  -ให้โรงเรียนบันทึกใบสำคัญส่ง Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล, ครูทิพวรรณ ถึงสุข
05 มี.ค. 62 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์การลดขยะ คัดแยกและการกำจัดอย่างถูกวิธี
๐๒๔ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์การลดขยะ คัดแยกและการกำจัดอย่างถูกวิธี Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
05 มี.ค. 62 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๐๔๑ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา -รายงานข้อมูลครู จำนวน ตำแหน่ง อันคับ เงินเดือนที่ไม่ถูต้องให้ สพป.ชัยนาท ทราบ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
04 มี.ค. 62 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test NT
๐๓๐ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test NT
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท ครูวัชราวดี มาลา
01 มี.ค. 62 จัดส่่งสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๐๓๖ จัดส่่งสื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
รร.วัดวังนำ้พุ ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
28 ก.พ. 62 โครงการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๒.doc
๐๒๙ โครงการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๒.doc Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
รร.วัดวังนำ้ขาว ครูทิพวรรณ ถึงสุข
28 ก.พ. 62 การประชุมชี้แจงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประชุมชี้แจงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
รร.วัดศรีสโมสร ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
28 ก.พ. 62 ขอให้รายงานและหลักฐานการใช้เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปรพจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
๐๓๔ ขอให้รายงานและหลักฐานการใช้เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ปรพจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
อบต.สะพานหิน ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล, ครูทิพวรรณ ถึงสุข, ครูวรกร สุขเจริญ
20 ก.พ. 62 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๐๑๗ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ –ออกคำสั่งโรงเรียน ดำเนินการประเมิน ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แบบบันทึกคะแนนและเอกสารอื่นๆ ส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่ง สพป.ชัยนาท ครชณะกรรมการคุมสอบ
14 ก.พ. 62 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๐๑๗ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ –ออกคำสั่งโรงเรียน ดำเนินการประเมิน ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แบบบันทึกคะแนนและเอกสารอื่นๆ ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ครูทิพวรรณ ถึงสุข
12 ก.พ. 62 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.สะพานหิน
๐๒๐ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภา อบต.สะพานหิน –ทราบ/ไปร่วมประชุม  ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ประชุมสภา อบต.สะพานหิน(ศพด.เก่า) ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
06 ก.พ. 62 ขออนุญาตแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑
๐๑๔ ขออนุญาตแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -แจ้งครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เตรียมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รับการแนะแนว ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านน้ำพุ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
01 ก.พ. 62 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๐๐๑ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.

    ๒๕๖๒ –แจ้งให้คณะครูทราบ/ดำเนินการ ส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์

    ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่ง สพป.ชัยนาท คณะครู
31 ม.ค. 62 กรอกข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
๐๐๒ กรอกข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง –แจ้งให้ครูพัชรี อินทร์ทอง ดำเนินการ ส่งศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่งศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ ครูพัชรี อินทร์ทอง
31 ม.ค. 62 การประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้น ป.๑ – ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๐๑๑ การประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้น ป.๑ ป.๖ และ ม.๑-ม.๓   ครั้งที่ ๔  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ –แจ้งคณะครูและบุคลากร แต่งตั้งกรรมการสลับชั้นเรียน/สอบ ส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่ง สพป.ชัยนาท คณะครูและบุคลากร
30 ม.ค. 62 ขอความร่วมมือประสานงานหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมโครงการ
๐๐๔ ขอความร่วมมือประสานงานหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมโครงการ แจ้งครูพัชรี อินทร์ทอง ไปร่วมโครงการ ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ที่โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท ครูทิพวรรณ ถึงสุข ส่งใบตอบรับ ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ทางเมลล์  Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท ครูพัชรี อินทร์ทอง
25 ม.ค. 62 ขอความร่วมมือประสานงานหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมโครงdki
๐๐๔ ขอความร่วมมือประสานงานหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมโครงการ แจ้งครูพัชรี อินทร์ทอง ไปร่วมโครงการ ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ที่โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท ครูทิพวรรณ ถึงสุข ส่งใบตอบรับ ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ทางเมลล์ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ทางเมลล์ ครูทิพวรรณ ถึงสุข
22 ม.ค. 62 เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑-๒๕๖๒
๐๐๘ เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑-๒๕๖๒ ทราบ/ไปดูงานที่โรงเรียนวัดธรรมมูล เวลา ๐๗.๓๐ น. สรุปดูงานและประชุมที่ภัตตาคารบูรณ์ไก่ย่าง จ.สิงห์บุรี เวลา ๑๑.๐๐ น. ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนวัดธรรมมูล เวลา ๐๗.๓๐ น. สรุปดูงานและประชุมที่ภัตตาคารบูรณ์ไก่ย่าง จ.สิงห์บุรี ผอ.รร.
21 ม.ค. 62 มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
๐๑๒ มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ –แจ้งให้ครูปฐานัดดา ปีติการสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุข ดำเนินการ ส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่ง สพป.ชัยนาท ครูปฐานัดดา ปีติการสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุข
04 ม.ค. 62 ดำเนินการจัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ ๒
ดำเนินการจัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ ๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕61 ครั้งที่ ๒ เดือนธันวาคม ๒๕61  นำข้อมูลนักเรียนมาคัดกรองตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแล้วรายงานผล การจัดกิจกรรมตามแบบรายงานฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3)  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ครั้งที่ ๑  ภายในวันที่ 3  สิงหาคม ๒๕61  ครั้งที่ ๒  ภายในวันที่ 4 มกราคม ๒๕๖2
ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ครูประจำชั้นเรียน/ครูทิพวรรณ ถึงสุข
18 ธ.ค. 61 ถึง 19 ธ.ค. 61 แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา
๓๐๒ แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา –แจ้งให้ครูพัชรี อินทร์ทอง ดำเนินการ ส่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชัยนาท ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่ง ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชัยนาท ครูพัชรี อินทร์ทอง
07 ธ.ค. 61 ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ ๒
ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ ๑ เดือนมิถุนายน ๒๕61 ครั้งที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน ๒๕61  เสร็จแล้วสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมฯ  ตามแบบรายงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)  ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม  ๒๕61  และครั้งที่ ๒  ภายในวันที่ 7 ธันวาคม ๒๕61
ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ครูประจำชั้นเรียน/ครูทิพวรรณ ถึงสุข
07 ธ.ค. 61 แบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ของโรงเรียนขนาดเล็ก
๓๐๖  แบบสำรวจความต้องการครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV  ของโรงเรียนขนาดเล็ก –แจ้งให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข ดำเนินการ ส่ง สพป.ชัยนาท ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่ง สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
06 ธ.ค. 61 อบรมพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี การพัสดุ สำหรับบุคลากรของโรงเรียน
๒๘๕ อบรมพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี การพัสดุ สำหรับบุคลากรของโรงเรียน –ทราบ แจ้งครูทิพวรรณ ถึงสุข ไปร่วมอบรม ที่โรงเรียนวัดวังน้ำขาว ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนวัดวังน้ำขาว ผอ.รร.บ้านน้ำพุ และครูทิพวรรณ ถึงสุข
30 พ.ย. 61 นวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
๒๘๑ แนวทางการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 –แจ้งครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุข ดำเนินการ ส่ง สพป.ชัยนาท ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุข
30 พ.ย. 61 การประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้น ป.๑ – ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒๙๐ การประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้น ป.๑ ป.๖ และ ม.๑-ม.๓   ครั้งที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๑.doc – แต่งตั้งกรรมการประเมิน ครูประจำชั้นป.๑ สอบ ป.๒, ชั้นป.๒ สอบ ป.๑, ชั้นป.๓ สอบ ป.๔, ชั้นป.๔ สอบ ป.๓, ชั้นป.๕ สอบ ป.๖, ชั้นป.๖ สอบ ป.๕ บันทึกสรุปในระบบ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
บันทึกสรุปในระบบ ครูประจำชั้น
29 พ.ย. 61 การประชุมเวทีสรุปบทเรียนโครงการขยายผลการส่งเสรืมการบริโภคผักและผลไม้
๓๐๓ การประชุมเวทีสรุปบทเรียนโครงการขยายผลการส่งเสรืมการบริโภคผักและผลไม้ –ทราบ/ผอ.รร.บ้านน้ำพุ ไปร่วมประชุม ที่โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
28 พ.ย. 61 การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมของเด็กนักเรียนในเทศกาลวันลอยกระทง
๒๙๘ การจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมของเด็กนักเรียนในเทศกาลวันลอยกระทง –แจ้งครูทิพวรรณ ถึงสุข ดำเนินการ ส่ง สพป.ชัยนาท ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่ง สพป.ชัยนาท รูทิพวรรณ ถึงสุข
27 พ.ย. 61 การสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีอายุ 60 ปี และต้องพ้นจากราชการ ปี 2562
๓๐๑ การสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีอายุ 60 ปี และต้องพ้นจากราชการ ปี 2562 –ทราบ/ไม่มีผู้เกษียณ ปี 2562 ส่ง สพป.ชัยนาท ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่ง สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
26 พ.ย. 61 การช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากจน
๒๙๙ การช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากจน –แจ้งคณะครูดำเนินการคัดเลือก เด็กหญิงจอมขวัญ แป้นมอญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ สมควรได้รับทุน ส่ง ศูนย์ฯ หนองมะโมง ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่ง ศูนย์ฯ หนองมะโมง คณะครู, นางสาวทิพวรรณ ถึงสุข
25 พ.ย. 61 เลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณ์
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ 
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สมาชิกสหกรณ์
25 พ.ย. 61 สั่งซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานทางการศึกษา
๓๐๐ สั่งซื้อแบบพิมพ์เอกสารหลักฐานทางการศึกษา แจ้งครูวัชราวลี มาลา และครูทิพวรรณ ถึงสุข ดำเนินการสำรวจ ส่ง สพป.ชัยนาท ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่ง สพป.ชัยนาท รูวัชราวลี มาลา และครูทิพวรรณ ถึงสุข
23 พ.ย. 61 ประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้น ป.๑ - ป.๖ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

หนังสือ สพป.ชัยนาท ที่ ศธ ๐๔๐๓๗/๔๕๔๓ ลว.๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง การประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้น ป.๑  - ป.๖ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

- สรุป และบันทึกผล Online ได้ที่ eme1.obec.go.th ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

- โรงเรียนดำเนินการสอบในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ส่งผลภายใน ๒๓ พฤศจิกายน
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ครูประจำชั้น
23 พ.ย. 61 หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
๒๙๖ หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย –ทราบ/ดำเนินการ ส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่ง สพป.ชัยนาท ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
22 พ.ย. 61 การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เล้ยงเด็กพิการ
๒๙๕ การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 งบดำเนินงาน สำหรับจ้างพี่เล้ยงเด็กพิการ ทราบ/ไปร่วมประชุมที่ สพป.ชัยนาท ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ที่ สพป.ชัยนาท ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
22 พ.ย. 61 ขอเชิญเข้าร่วมงาน ลอยกระทงวิถีไทย ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒๙๓ ขอเชิญเข้าร่วมงาน ลอยกระทงวิถีไทย ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม –แจ้งคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนไปร่วม ที่อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำพุ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ที่อ่างเก็บน้ำบ้านน้ำพุ คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน
22 พ.ย. 61 ขออนุญาตเข้าทำโครงการศิลปะสัญจร ครั้งที่ ๑
๒๙๒ ขออนุญาตเข้าทำโครงการศิลปะสัญจร ครั้งที่ ๑ –ทราบ/ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ – ๖ เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงเรียนบ้านน้ำพุ ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ที่โรงเรียนบ้านน้ำพุ ครูชั้นประจำประถมศึกษาปีที่ ๓ – ๖
21 พ.ย. 61 ประชุมสมาขิกผู้เป็นเจ้าหน้าที่เลือกตั้ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สอ.ครูชัยนาท จำกัด ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
20 พ.ย. 61 การดำเนินโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราว
๒๗๘ การดำเนินโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการลูกจ้างชั่วคราว –แจ้งครูทิพวรรณ ถึงสุข ไปร่วมอบรม ที่ สพป.ชัยนาท ในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ที่ สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
20 พ.ย. 61 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑
๒๘๙ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ –แจ้งให้คณะครูและบุคลากรทราบ ครูทิพวรรณ ถึงสุข ดำเนินการ ส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
20 พ.ย. 61 ประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้น ป.๑ - ป.๖ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

หนังสือ สพป.ชัยนาท ที่ ศธ ๐๔๐๓๗/๔๕๔๓ ลว.๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่อง การประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้น ป.๑  - ป.๖ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

- สรุป และบันทึกผล Online ได้ที่ eme1.obec.go.th ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

- โรงเรียนดำเนินการสอบในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ส่งผลภายใน ๒๓ พฤศจิกายน
โรงเรียนบ้านน้ำพุ คณะครู
17 พ.ย. 61 กฐินสามัคคี
กฐินสามัคคี ที่จะมาในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทางผู้นำกฐินมา ขอการแสดงจำนวน ๒ ชุด จากโรงเรียนบ้านน้ำพุ โดยทางโรงเรียนจึงจัดให้ ชั้นอนุบาล ๑ ชุด และ ป.๑ ๑ ชุด โดยคณะกฐิน มอบเงินกองทุนให้กับโรงเรียนบ้านน้ำพุ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
วัดน้ำพุ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
16 พ.ย. 61 ถึง 18 พ.ย. 61 ปฏิทินการดำเนินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2561
๒๕๘ ปฏิทินการดำเนินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2561.docx –แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ สพป.ชัยนาท ดำเนินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2561 ภายในวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูและบุคลากรทางการศึกษา
14 พ.ย. 61 การดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
๒๗๙ การดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว แจ้งนายสนาม อ่ำยิ้ม ไปร่วมพัฒนาสมรรถนะ ที่ ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท นายสนาม อ่ำยิ้ม
13 พ.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
เรียนคณะกรรมการดำเนินการทุกท่าน ประธานฯ ขอเชิญทุกท่านประชุมในวันอังคารที่ 13 พ.ย.2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สอ.ชัยนาทครับ
สอ.ชัยนาท ผอ.รร.บ้านนำ้พุ
12 พ.ย. 61 อเชิญประชุมคณะรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยและโต๊ะข่าวยาเสพติดอำเภอ
๒๘๓ ขอเชิญประชุมคณะรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยและโต๊ะข่าวยาเสพติดอำเภอ –ทราบ ประชุมที่ว่าการอำเภอหนองมะโมง ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ที่ว่าการอำเภอหนองมะโมง ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
12 พ.ย. 61 โรงเรียนแจ้งรายการผ่านเว็ปไซต์การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมที่ชนะการแข่งขันระดับศูนย์ฯเข้าแข่งขันต่อระดับเขตฯ
ให้โรงเรียนแจ้งรายการผ่านเว็ปไซต์การจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมที่ชนะการแข่งขันระดับศูนย์ฯเข้าแข่งขันต่อระดับเขตฯ ภายในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูทิพวรรณ ถึงสุข และครูวัชราวดี มาลา
10 พ.ย. 61 ตรวจสอบและยืนยันตัวตนของนักเรียน
๒๘๒ ตรวจสอบและยืนยันตัวตนของนักเรียน –แจ้งให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข ดำเนินการ ส่ง สพป.ชัยนาท ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
10 พ.ย. 61 รายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปี 2561 ภาคเรียนที่ 2-2561
๒๕๙ รายงานข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม ปี 2561 ภาคเรียนที่ 2-2561 –แจ้งให้ครูพัชรี อินทร์ทอง ดำเนินการ ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูพัชรี อินทร์ทอง
09 พ.ย. 61 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับศูนย์ฯ

- การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับศูนย์ฯ วันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนวัดวังน้ำขาว

- ครูที่เป็นกรรมการของศูนย์ฯ มีดังนี้

          ปฐมวัย           ครูวรกร   สุขเจริญ และครูธนัชพร  มุสิราช

          คอมพิวเตอร์      ครูปฐานัดดา   ปีติกรสกุล

          ภาษาไทย                  ครูวัชราวลี   มาลา

          สุขศึกษา พละศึกษา       ครูณัฐธิดา  คำมา

          เรียนร่วม                   ครูพัชรี  อินทร์ทอง Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนวัดวังน้ำขาว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
08 พ.ย. 61 การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระยะที่ 2 (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2561)
๒๐๑ การจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระยะที่ 2 (ข้อมูล 10 พฤศจิกายน 2561) –แจ้งให้ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล ดำเนินการ ในระบบ ให้เสร็จภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
08 พ.ย. 61 ถึง 09 พ.ย. 61 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับศูนย์ฯ

- การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับศูนย์ฯ วันที่ ๘-๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนวัดวังน้ำขาว

- ครูที่เป็นกรรมการของศูนย์ฯ มีดังนี้

          ปฐมวัย           ครูวรกร   สุขเจริญ และครูธนัชพร  มุสิราช

          คอมพิวเตอร์      ครูปฐานัดดา   ปีติกรสกุล

          ภาษาไทย                  ครูวัชราวลี   มาลา

          สุขศึกษา พละศึกษา       ครูณัฐธิดา  คำมา

          เรียนร่วม                   ครูพัชรี  อินทร์ทอง

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนวัดวังน้ำขาว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
05 พ.ย. 61 ประชุมกรรมการการแข่งขันศิลปหัตถกรรม
ประชุมกรรมการการแข่งขันศิลปหัตถกรรม วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่โรงเรียนวัดวังน้ำขาว (แจ้งโรงเรียนปิดครึ่งวัน) Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนวัดวังน้ำขาว คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
02 พ.ย. 61 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๒
๒๖๖ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๒ –แจ้งให้คณะครูทราบ/เสนอขอตามที่ตนเองมีคุณสมบัติ ส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท คณะครู
01 พ.ย. 61 ส่งรายงานอาหารกลางวัน
รายงานอาหารกลางวันส่งวันเปิดภาคเรียน ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ครูวรกร สุขเจริญ
01 พ.ย. 61 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (ครูเปิดเตรียมการก่อนวันที่ ๑ พ.ย.๒๕๖๑) Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านน้ำพุ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
31 ต.ค. 61 แจ้งโรงเรียน เพิ่ม - ลดรายชื่อผู้เข้าสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3
๒๕๗ แจ้งโรงเรียน เพิ่ม - ลดรายชื่อผู้เข้าสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 –แจ้งให้ครูวัชราวลี มาลา ดำเนิน ในระบบระหว่างวันที่ ๑๐-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูวัชราวลี มาลา
31 ต.ค. 61 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา

๑๐๗ โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา

 –แจ้งให้ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุขกรอกข้อมูลลงในระบบ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ (รายงานการข้อมูลด้านการเงินและต้นทุน ครั้งที่ ๒) Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุข
31 ต.ค. 61 การส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา และสำรวจข้อมูลความพร้อมการจัดพื้นที่การให้บริการประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
๒๗๐ การส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา และสำรวจข้อมูลความพร้อมการจัดพื้นที่การให้บริการประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย – ทราบ/ดำเนินการ ให้เสร็จสิ้น ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ผอ.รร.
31 ต.ค. 61 การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๐๙๕ การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

 แจ้งให้ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุขกรอกข้อมูลลงในระบบ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ (รายงานการข้อมูลด้านการเงินและต้นทุน ครั้งที่ ๑) Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
กรอกข้อมูลลงในระบบ ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุข
31 ต.ค. 61 การจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๒๖๗ การจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณพ.ศ.2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง –ทราบ/ดำเนินการ ส่ง ศูนย์ประสานงานการศึกษาหนองมะโมง ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่ง ศูนย์ประสานงานการศึกษาหนองมะโมง ผอ.รร.
30 ต.ค. 61 การปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC.docx
๒๖๒ การปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง B-OBEC.docx –แจ้งให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข และครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล ดำเนินการในระบบ ให้เสร็จภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูทิพวรรณ ถึงสุข และครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
29 ต.ค. 61 ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมการบำรุงรักษาและส่งมอบเครื่องกรองน้ำ ตรามโครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน จังหวัดชัยนาท
๒๖๔ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมการบำรุงรักษาและส่งมอบเครื่องกรองน้ำ ตรามโครงการน้ำดื่มสะอาดกาชาด-ดาว เพื่อนักเรียน จังหวัดชัยนาท – แจ้งให้ครูวรกร สุขเจริญ และนายสนาม อ่ำยิ้ม อบรมดูแลเครื่องกรองน้ำในโรงเรียน เวลา ๐๘.๓๐ น. และผอ.รร.บ้านน้ำพุ ลงนาม MOU เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่โรงเรียนวัดอารีทวีวนาราม จังหวัดชัยนาท Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
จังหวัดกาญจนบุรี ผอ.รร.บ้านน้ำพุ ครูวรกร สุขเจริญ และนายสนาม อ่ำยิ้ม
29 ต.ค. 61 ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาเข้าประชุม ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561
๒๖๑ ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาเข้าประชุม ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 –ทราบ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ที่ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท ผอ.รร.
26 ต.ค. 61 การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV
๒๖๕ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV –ทราบ/ผอ.รร.ดำเนินการตอบแบบสอบถาม ส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่ง สพป.ชัยนาท ผอ.รร.
26 ต.ค. 61 ส่งแผนการสอน
แจ้งให้คณะครูส่งแผนการสอนให้ ผอ.ทางไลน์ ภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ทางไลน์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
22 ต.ค. 61 ส่งงานการเงิน บัญชีการเงิน พัสดุ
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นัดส่งงานการเงิน บัญชีการเงิน พัสดุ ที่โรงเรียนบ้านน้ำพุ Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ครูทิพวรรณ ถึงสุข และครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
20 ต.ค. 61 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1
๒๖๓ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 –แจ้งครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล ดำเนินการในระบบ ให้เสร็จภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
19 ต.ค. 61 การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดำเนินการจัดส่งภายใน 19 ตุลาคม 2561
๒๓๑ การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดำเนินการจัดส่งภายใน 19 ตุลาคม 2561 แจ้งครูทิพวรรณ ถึงสุข ดำเนินการให้เสร็จ ส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
16 ต.ค. 61 ถึง 18 ต.ค. 61 ปฏิทินการดำเนินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2561
๒๕๘ ปฏิทินการดำเนินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2561.docx –แจ้งครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ สพป.ชัยนาท ดำเนินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม ปีการศึกษา 2561 ภายในวันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูและบุคลากรทางการศึกษา
15 ต.ค. 61 แบบสอบถามเพื่อการวางแผนตรวจสอบ สำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
๒๕๖ แบบสอบถามเพื่อการวางแผนตรวจสอบ สำหรับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด – ทราบ ดำเนินการให้เสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ผอ.รร.
15 ต.ค. 61 การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๒๑๓ การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ -แจ้งให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข กรอกข้อมูลในระบบ ขอข้อมูลกับครปฐานัดดา ปีติกรสกุล ให้เสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูทิพวรรณ ถึงสุข กัครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
12 ต.ค. 61 สำรวจวันลาของข้าราชการครู ประจำปี ๒๕๖๑
๒๕๕ สำรวจวันลาของข้าราชการครู ประจำปี ๒๕๖๑ –แจ้งให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข กรอกข้อมูล/ส่ง ขอข้อมูลครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล ส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข และครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
10 ต.ค. 61 ถึง 31 ต.ค. 61 แจ้งโรงเรียน เพิ่ม - ลดรายชื่อผู้เข้าสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3
๒๕๗ แจ้งโรงเรียน เพิ่ม - ลดรายชื่อผู้เข้าสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 –แจ้งให้ครูวัชราวลี มาลา ดำเนิน ในระบบระหว่างวันที่ ๑๐-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูวัชราวลี มาลา
08 ต.ค. 61 มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
๑๔๔ มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ –แจ้งให้ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุข ดำเนินการรายงาน ส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่ง สพป.ชัยนาท ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุข
08 ต.ค. 61 มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
๒๕๒ มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ –แจ้งครูทิพวรรณ ถึงสุข และครูปฐานัดดว ปีติกรสกุล ดำเนินการ ส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข และครูปฐานัดดว ปีติกรสกุล
08 ต.ค. 61 การส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ ประจำปี ๒๕๖๑
๒๔๙ การส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ ประจำปี ๒๕๖๑ –แจ้งให้ครูวัชราวลี มาลา ดำเนินการ ส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูวัชราวลี มาลา
05 ต.ค. 61 การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๐๙๕ การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ –แจ้งให้ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุขกรอกข้อมูลลงในระบบ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ (รายงานการใช้ไฟฟ้า) Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
กรอกข้อมูลลงในระบบ ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุข
05 ต.ค. 61 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในจังหวัดที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน
๒๕๓ ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในจังหวัดที่นำหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดไปใช้ในการเรียนการสอน –ทราบ/ดำเนินการ ส่ง สศธ.ชัยนาท ภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สศธ.ชัยนาท ผอ.รร.บ้านนำ้พุ
03 ต.ค. 61 การขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
๒๕๑ การขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตทราบ/ดำเนินการ ส่ง สศธ.ชัยนาท ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สศธ.ชัยนาท ผอ.รร.
30 ก.ย. 61 ให้จัดส่ง School Improvement Plan และ ID Plan
๐๑๙ ให้จัดส่ง School Improvement Plan และ ID Plan -ผอ.รร.บ้านน้ำพุทราบ/ครูทิพวรรณ ถึงสุข ช่วยรวบรวมด้วย ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ สพป.ชัยนาท Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ที่ สพป.ชัยนาท ผอ.รร.บ้านน้ำพุทราบ/ครูทิพวรรณ ถึงสุข
28 ก.ย. 61 แจ้งการจัดสรรงบประมาณกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD) ของโรงเรียนขนาดเล็ก
๒๒๑ แจ้งการจัดสรรงบประมาณกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD) ของโรงเรียนขนาดเล็ก แจ้งคณะครูทราบ/ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล ดำเนินการให้เสร็จ ส่งเบิกสพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
21 ก.ย. 61 ขอรับสมัครการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับอำเภอหนองมะโมง
๒๒๔ ขอรับสมัครการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับอำเภอหนองมะโมง –ทราบ/ดำเนินการ ส่งใบสมัคร ในวันที่  ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ จัดมหกรรม ในวันที่  ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ หอประชุมดอนเขารัก Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
หอประชุมดอนเขารัก ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
21 ก.ย. 61 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียนนักศึกษา
๒๔๗ ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียนนักศึกษา – ทราบ/ดำเนินการ ส่ง สศธ.ชัยนาท ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สศธ.ชัยนาท ผอ.รร.
21 ก.ย. 61 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียนนักศึกษา
๒๔๗ ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียนนักศึกษา – ทราบ/ดำเนินการ ส่ง สศธ.ชัยนาท ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สศธ.ชัยนาท ผอ.รร.
15 ก.ย. 61 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)
๒๒๙ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) –แจ้งคณะครูดำเนินการ ส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท คณะครู
12 ก.ย. 61 ขอรับสมัครการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับอำเภอหนองมะโมง
๒๒๔ ขอรับสมัครการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับอำเภอหนองมะโมง –ทราบ/ดำเนินการ ส่งใบสมัคร ในวันที่  ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ จัดมหกรรม ในวันที่  ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ หอประชุมดอนเขารัก Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
หอประชุมดอนเขารัก ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
10 ก.ย. 61 อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ งบลงทุน
๒๓๒ อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ งบลงทุน --แจ้งให้ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล ดำเนินการ ส่ง สพป.ชัยนาท ให้เสร็จ ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
10 ก.ย. 61 อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ งบลงทุน
๒๓๒ อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ งบลงทุน --แจ้งให้ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล ดำเนินการ ส่งสพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท รูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
07 ก.ย. 61 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (30%)
๒๒๕ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (30%) –แจ้งให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข ดำเนินการ ส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
06 ก.ย. 61 ขอส่งแผนปฏิบัติงานของจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
๒๘๒ ขอส่งแผนปฏิบัติงานของจิตอาสา  เราทำความดีด้วยหัวใจ –ผอ.รร.บ้านน้ำพุ ทราบ/ไปร่วมกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ ตามกำหนด หมู่ ๙ ตำบลสะพานหิน ในวันที่ ๙ สิงหาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
หมู่ ๙ ตำบลสะพานหิน ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
03 ก.ย. 61 ถึง 03 ต.ค. 61 รายงานข้อมูลค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
๒๒๗ รายงานข้อมูลค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา -แจ้งให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข และครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล ดำเนินการ ในระบบ ให้เสร็จ ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูทิพวรรณ ถึงสุข และครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
02 ก.ย. 61 การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ ๔.๐
๒๑๙ การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษายุคไทยแลนด์ ๔.๐ –แจ้งคณะครูทราบ/ไปร่วมประชุมตามโครงการที่โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ คณะครู
31 ส.ค. 61 ติดตามตัวชี้วัดที่ 4.2.12.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
๑๙๙ ติดตามตัวชี้วัดที่ 4.2.12.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต –แจ้งครูทิพวรรณ ถึงสุข รายงานส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
31 ส.ค. 61 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาฯ
๒๑๔ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาฯ -แจ้งให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข กรอกข้อมูลในระบบ ขอข้อมูลกับครปฐานัดดา ปีติกรสกุล ให้เสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูทิพวรรณ ถึงสุข กับครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
31 ส.ค. 61 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา
๐๗๓ มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา –แจ้งครูทิพวรรณ ถึงสุข รายงานผลการดำเนินตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในสถานศึกษา ส่งสพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
31 ส.ค. 61 การประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้นป.๑ - ป.๖ และม.๑-ม.๓ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒๑๒ การประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้นป.๑ - ป.๖ และม.๑-ม.๓ ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ -แจ้งให้ครูประจำชั้น ป.๑ ไปสอบ ป.๒, ป.๒ ไปสอบ ป.๑, ป.๓ ไปสอบ ป.๔, ป.๔ ไปสอบ ป.๓, ป.๕ ไปสอบ ป.๖, ป.๖ ไปสอบ ป.๕ ที่โรงเรียนบ้านน้ำพุ ครูทิพวรรณ ถึงสุข ส่งบนทึกการสรุปผล ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ครูประจำชั้น, ครูทิพวรรณ ถึงสุข
31 ส.ค. 61 การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ
๒๑๘ การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ทราบ/ดำเนินการ ส่งสพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่งสพป.ชัยนาท ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
30 ส.ค. 61 สำรวจข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ ประจำปี 2561
๒๑๖ สำรวจข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ ประจำปี 2561 –แจ้งให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข กรอกข้อมูล/ส่งสพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
29 ส.ค. 61 รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๒๒๐ รายงานผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ –ทราบ/ดำเนินการ ส่งสพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
ส่งสพป.ชัยนาท ผองรร.บ้านน้ำพุ
27 ส.ค. 61 ถึง 31 ส.ค. 61 โครงการการแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑
โครงการการแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๗-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
สนามกีฬาอำเภอหนองมะโมง กรรมการศูนย์
20 ส.ค. 61 โครงการครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น ๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑๙๕ โครงการครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น ๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ –แจ้งคณะครูทราบ ส่งทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สำนักเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) คณะครู
20 ส.ค. 61 การจัดสรรและอนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๑๑๕ การจัดสรรและอนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แจ้งครูพัชนรี อินทร์ทอง รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการแก่ สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูพัชนรี อินทร์ทอง
20 ส.ค. 61 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
๒๑๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน.docx –แจ้งให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข ส่งรายชื่อที่ สพป.ชัยนาท ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ แจ้งให้ ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล ไปร่วมประชุมในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา ชั้น ๓ สพป.ชัยนาท Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุมเจ้าสามพระยา ชั้น ๓ สพป.ชัยนาท ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
17 ส.ค. 61 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
๒๑๑ โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน.docx –แจ้งให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข ส่งรายชื่อที่ สพป.ชัยนาท ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ แจ้งให้ ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล ไปร่วมประชุมในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา ชั้น ๓ สพป.ชัยนาท Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ที่ สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
15 ส.ค. 61 อนุมัติเงินค่าอินเทอร์เน็ต ปี ๒๕๖๑ งบดำเนินงาน
๑๙๘ อนุมัติเงินค่าอินเทอร์เน็ต ปี ๒๕๖๑ งบดำเนินงาน –แจ้งครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล ดำเนินการ ในระบบ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
14 ส.ค. 61 ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่๑
๒๐๖ ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่๑ แจ้งให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข กรอกข้อมูลตามแบบ/ส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่ง สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
14 ส.ค. 61 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
๒๗๘ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน –ผอ.รร.บ้านน้ำพุ ทราบ/ไปร่วมประชุม ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานหิน(แห่งเก่า) ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะพานหิน(แห่งเก่า) ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
10 ส.ค. 61 ถึง 11 ส.ค. 61 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่มืออาชีพ
๒๐๐ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสู่มืออาชีพ –ผอ.รร.บ้านน้ำพุ ไปร่วมโครงการฯ ที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
จังหวัดนครราชสีมา ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
10 ส.ค. 61 กิจกรรมวันแม่
คณะครูและบุคลากรดำเนินการจัดทำกิจกรรมวันแม่ของโรงเรียนบ้านน้ำพุ ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านน้ำพุ คณะครูและบุคลากร
10 ส.ค. 61 การติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยอันควร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๒๑๐ การติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยอันควร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑.doc -แจ้งให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข กรอกข้อมูลตามแบบ/ส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
09 ส.ค. 61 สำรวจความต้องการของครูที่ต้องการพัฒนาในเรื่องที่ครูสนใจ
๒๐๗ สำรวจความต้องการของครูที่ต้องการพัฒนาในเรื่องที่ครูสนใจ –แจ้งให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข เดินสำรวจข้อมูล/กรอกตามแบบ/ส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่ง สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
09 ส.ค. 61 ขอส่งแผนปฏิบัติงานของจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
๒๘๒ ขอส่งแผนปฏิบัติงานของจิตอาสา  เราทำความดีด้วยหัวใจ –ผอ.รร.บ้านน้ำพุ ทราบ/ไปร่วมกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ ตามกำหนด หมู่ ๙ ตำบลสะพานหิน ในวันที่ ๙ สิงหาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
หมู่ ๙ ตำบลสะพานหิน ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
09 ส.ค. 61 ขอส่งแผนปฏิบัติงานของจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
๒๘๒ ขอส่งแผนปฏิบัติงานของจิตอาสา  เราทำความดีด้วยหัวใจ –ผอ.รร.บ้านน้ำพุ ทราบ/ไปร่วมกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ ตามกำหนด หมู่ ๙ ตำบลสะพานหิน ในวันที่ ๖ สิงหาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
หมู่ ๙ ตำบลสะพานหิน ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
08 ส.ค. 61 อวดโชว์ประชันผลงานของนักเรียน
เลื่อนการอวดโชว์ประชันผลงานของนักเรียน และรายงานผลการจัดการศึกษาตามวงจรวิถีของโรงเรียนบ้านน้ำพุ ประจำ Quarter ๑/๒๕๖๑  สัปดาห์ที่ ๑๒ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ใช้เวลาห้องละ ๒๐ นาที เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษาติดภารกิจ(ประชุมสหกรณ์)
โรงเรียนบ้านน้ำพุ คณะครูและบุคลากร
04 ส.ค. 61 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
๑๘๘ การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย -แจ้งครูวรกร สุขเจริญ และครูธนัชพร มุสิราช ไปอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ที่โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ที่โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ ครูวรกร สุขเจริญ และครูธนัชพร มุสิราช
03 ส.ค. 61 ขอความร่วมมือรับดอกมะลิจำหน่าย เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๑
๑๙๖ ขอความร่วมมือรับดอกมะลิจำหน่าย เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ –ทราบ/ดำเนินการ รับได้ที่ศูนย์ประสานงานการศึกษาหนองมะโมง ๓ ดอกๆ ละ๑๐ บาท  ภายในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ศูนย์ประสานงานการศึกษาหนองมะโมง ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
03 ส.ค. 61 ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน TO BE NUMER ONE
๒๐๔ ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน TO BE NUMER ONE –ผอ.รร.บ้านน้ำพุ ไปร่วมประชุมที่ว่าการอำเภอหนองมะโมง ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ที่ว่าการอำเภอหนองมะโมง ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
03 ส.ค. 61 แจ้งกำหนดการอบรมและตคิดตามผล (Follow up) การอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค รุ่นที่ ๑๖
๑๙๓ แจ้งกำหนดการอบรมและตคิดตามผล (Follow up) การอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค รุ่นที่ ๑๖ แจ้งครูวัชราวลี มาลา ไปอบรมและติดตามผล (Follow up) การอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค ในวันที่ ๑-๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ม.ราชภัฏเทพสตรี Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ที่ม.ราชภัฏเทพสตรี ครูวัชราวลี มาลา
03 ส.ค. 61 ดำเนินการจัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ ๑
ดำเนินการจัดกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ ๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕61 ครั้งที่ ๒ เดือนธันวาคม ๒๕61  นำข้อมูลนักเรียนมาคัดกรองตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแล้วรายงานผลการจัดกิจกรรมตามแบบรายงานฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3)  ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ครั้งที่ ๑  ภายในวันที่ 3  สิงหาคม ๒๕61  ครั้งที่ ๒  ภายในวันที่ 4 มกราคม ๒๕๖2
ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ครูประจำชั้นเรียน/ครูทิพวรรณ ถึงสุข
02 ส.ค. 61 ถึง 03 ส.ค. 61 แจ้งกำหนดการอบรมและตคิดตามผล (Follow up) การอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค รุ่นที่ ๑๖
๑๙๓ แจ้งกำหนดการอบรมและตคิดตามผล (Follow up) การอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค รุ่นที่ ๑๖ แจ้งครูวัชราวลี มาลา ไปอบรมและติดตามผล (Follow up) การอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค ในวันที่ ๑-๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ม.ราชภัฏเทพสตรี Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ม.ราชภัฏเทพสตรี ครูวัชราวลี มาลา
01 ส.ค. 61 ถึง 03 ก.ค. 61 แจ้งกำหนดการอบรมและตคิดตามผล (Follow up) การอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค รุ่นที่ ๑๖
๑๙๓ แจ้งกำหนดการอบรมและตคิดตามผล (Follow up) การอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค รุ่นที่ ๑๖ แจ้งครูวัชราวลี มาลา ไปอบรมและติดตามผล (Follow up) การอบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค ในวันที่ ๑-๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ม.ราชภัฏเทพสตรี Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ครูวัชราวลี มาลา ที่ม.ราชภัฏเทพสตรี
25 ก.ค. 61 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๑๘๙ การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย -แจ้งให้คณะครูและบุคลากรทราบและประเมินความพึงพอใจ อย่างน้อย ๕ คน ในระบบ ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ คณะครูและบุคลากรทราบและประเมินความพึงพอใจ อย่างน้อย ๕ คน
24 ก.ค. 61 โครงการศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สัมพันธ์ จังหวัดชัยนาท ประจำปี ๒๕๖๑
๑๘๗ โครงการศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์สัมพันธ์ จังหวัดชัยนาท ประจำปี ๒๕๖๑ –แจ้งให้ครูวรกร สุขเจริญ ไปดูงานแทนผอ.รร.บ้านน้ำพุ ที่จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ ๒๔ กรกฎาาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ที่จังหวัดอ่างทอง ครูวรกร สุขเจริญ ไปดูงานแทนผอ.รร.บ้านน้ำพุ
20 ก.ค. 61 รายงานผลการดำเนินงาน งานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๑๖๒ รายงานผลการดำเนินงาน งานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ –แจ้งให้ ครูพัชรี อินทร์ทอง ทราบ/ดำเนินการกรอกแบบรายงานผลการดำเนินงาน ส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่ง สพป.ชัยนาท ครูพัชรี อินทร์ทอง
18 ก.ค. 61 สำรวจความต้องการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน
๑๙๑ สำรวจความต้องการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ เก้าอี้นักเรียน -แจ้งครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุข ดำเนินการ/กรอกข้อมูลตามแบบสำรวจความต้องการ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่๑๘ กรกฎาาคม ๒๕๖๑   Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่ง สพป.ชัยนาท ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุข
17 ก.ค. 61 ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกทักษะว่ายน้ำ การเอาชีวิตรอด และการช่วยชีวิตจากการจมน้ำ
๑๘๕ ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกทักษะว่ายน้ำ การเอาชีวิตรอด และการช่วยชีวิตจากการจมน้ำ –แจ้งให้ครูวิรัช มารยาท นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ไปเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกทักษะว่ายน้ำ การเอาชีวิตรอด และการช่วยชีวิตจากการจมน้ำ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมอำเภอหนองมะโมง Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ที่ห้องประชุมอำเภอหนองมะโมง ครูวิรัช มารยาทและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
17 ก.ค. 61 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยและโต๊ะข่าวยาเสพติดอำเภอ
๑๘๖ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยและโต๊ะข่าวยาเสพติดอำเภอ –แจ้งให้ครูวิรัช มารยาทไปประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยและโต๊ะข่าวยาเสพติดอำเภอ(แทน) ในวันที่ ๑๗ กรกฎาาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมอำเภอหนองมะโมง  Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ที่ห้องประชุมอำเภอหนองมะโมง ครูวิรัช มารยาท
16 ก.ค. 61 การแนะนำการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน ค้าจ้าง
๑๖๓ การแนะนำการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน ค้าจ้าง แจ้งให้คณะครูและบุคลากรทราบ/ดำเนินการ ส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่ง สพป.ชัยนาท คณะครูและบุคลากร
15 ก.ค. 61 ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์
๑๘๑ ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ แจ้งให้ครูวิรัช มารยาท ทราบ หากข้อมูลไม่ถูกรายงาน สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูวิรัช มารยาท
15 ก.ค. 61 การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ
๑๗๗ การพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ –แจ้งให้คณะครูทราบและไปร่วมพัฒนาที่แฟนตาซี รีสอร์ท ในวันที่ ๑๕ กรกฎาาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
แฟนตาซี รีสอร์ท คณะครู
12 ก.ค. 61 ขอส่งแผนปฏิบัติงานของจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
๒๘๒ ขอส่งแผนปฏิบัติงานของจิตอาสา  เราทำความดีด้วยหัวใจ –ผอ.รร.บ้านน้ำพุ ทราบ/ไปร่วมกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ ตามกำหนด หมู่ ๘ ตำบลสะพานหิน ในวันที่ ๑๒ กรกฏาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
หมู่ ๘ ตำบลสะพานหิน ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
10 ก.ค. 61 รายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษาผ่านเว็บไซต์
๑๗๓ รายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษาผ่านเว็บไซต์ –แจ้งให้ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุข ดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน ในระบบ ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุข
06 ก.ค. 61 ประชุมสภาเด็กขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
สภาเด็กขององค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน จะจัดทำโครงการตามที่เสนอไป โดยใช้โรงเรียนบ้านน้ำพุเป็นสถานที่ประชุม และโรงเรียนต้นแบบการบริหารขยะ ครูวัชราวลี มาลา ดำเนินการ  ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ครูวัชราวลี มาลา
06 ก.ค. 61 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เพื่อประชุมโครงการแผนการดำเนินงานของสภาเด็ก ต.สะพานหิน
๑๗๕ ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่เพื่อประชุมโครงการแผนการดำเนินงานของสภาเด็ก ต.สะพานหิน –อนุมัติ แจ้งให้ครูวัชราวลี มาลา ดำเนินการ/ประสานใช้สถานที่เพื่อประชุมโครงการแผนการดำเนินงานของสภาเด็ก ต.สะพานหิน ห้องประชุมเรือนกระจกโรงเรียนบ้านน้ำพุ ในวันที่ ๖ กรกฎาาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุมเรือนกระจกโรงเรียนบ้านน้ำพุ ครูวัชราวลี มาลา
06 ก.ค. 61 โครงการ บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
๑๗๘ โครงการ บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย –แจ้งให้ครูวรกร สุขเจริญ ตรวจสอบว่า ผ่านการอบรมน้ำ อากาศ หรือยัง ส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๖ กรกฎาาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่ง สพป.ชัยนาท ครูวรกร สุขเจริญ
06 ก.ค. 61 การรายงานจุดเน้นพิเศษตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
๑๗๔ การรายงานจุดเน้นพิเศษตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี –แจ้งให้ครูวัชราวลี มาลา ดำเนินการรายงานจุดเน้นพิเศษตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๖ กรกฎาาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่ง สพป.ชัยนาท ครูวัชราวลี มาลา
06 ก.ค. 61 ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ ๑
ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ ๑ เดือนมิถุนายน ๒๕61 ครั้งที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน ๒๕61  เสร็จแล้วสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมฯ  ตามแบบรายงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)  ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม  ๒๕61  และครั้งที่ ๒  ภายในวันที่ 7 ธันวาคม ๒๕61
ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ครูประจำชั้นเรียน/ครูทิพวรรณ ถึงสุข
06 ก.ค. 61 การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
๑๗๒ การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ –แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดำเนินการ ครูทิพวรรณ ถึงสุข รายงาน ส่ง สนง.ลส,ชัยนาท ภายในวันที่ ๖ กรกฎาาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
รายงาน ส่ง สนง.ลส,ชัยนาท ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดำเนินการ ครูทิพวรรณ ถึงสุข รายงาน
06 ก.ค. 61 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๗๐%
๑๗๑ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๗๐% -แจ้งให้ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล ปรับบัญชี, ครูทิพวรรณ ถึงสุข ส่งใบเสร็จ ที่ สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๖ กรกฎาาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล ปรับบัญชี, ครูทิพวรรณ ถึงสุข ส่งใบเสร็จ
05 ก.ค. 61 มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
๑๔๔ มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ –แจ้งให้ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุข ดำเนินการรายงาน ส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๕ กรกฎาาคม ๒๕๖๑ Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่ง สพป.ชัยนาท ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุข
04 ก.ค. 61 ประชุมครูกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ตามโครงการของศูนย์
แจ้งให้ครูวิรัช มารยาท ไปประชุมครูกีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ตามโครงการของศูนย์ประสานงานการศึกษาหนองมะโมง โรงเรียนละ 1 คน ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ครูวิรัช มารยาท
03 ก.ค. 61 ประชุมครูภาษาไทยตามโครงการศูนย์ฯ
ให้ครูธิดารัตน์ ตันติคงพันธ์ ไปประชุมครูภาษาไทยตามโครงการอ่านคล่องเขียนของศูนย์ประสานงานการศึกษาหนองมะโมง โรงเรียนละ 1 คน ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม
ที่โรงเรียนบ้านบ่อยายส้ม ครูธิดารัตน์ ตันติคงพันธ์
02 ก.ค. 61 การทำประกันชีวิตรายปี ของนักเรียน

- การทำประกันชีวิตรายปี ของนักเรียน ยอดเดิม ๑๕๐ บาท/ปี ยอดใหม่ ๑๗๐ บาท/ปี เป็นการเพิ่มวงเงินในการคุ้มครอง - ส่งให้ตัวแทนประกันภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เลื่อนไปส่งวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑


โรงเรียนบ้านน้ำพุ ครูพัชรี อินทร์ทอง
01 ก.ค. 61 ถึง 31 ก.ค. 61 การส่งรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบออนไลน์
๑๗๖ การส่งรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบออนไลน์ –แจ้งให้ครูวัชราวลี มาลา ดำเนินการส่งรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ผ่านระบบออนไลน์ ครูวัชราวลี มาลา
01 ก.ค. 61 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีขั้นพื้นฐาน)
๑๔๗ โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีขั้นพื้นฐาน) – แจ้งให้ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุข รายงานข้อมูลในระบบ ภายในวันที่ ๑ กรกฎาาคม ๒๕๖๑ Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุข
01 ก.ค. 61 จกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยใช้กรอบการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(26 มิถุนายน)
๑๖๑ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยใช้กรอบการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด(26 มิถุนายน) –แจ้งครูประจำชั้นทราบ/ปฏิบัติ กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ครูทิพวรรณ ถึงสุข ทำรายงานกิจกรรมรณรงค์ต่อต้าน ส่ง สพป.ชัยนาท   ๑ กรกฎาาคม ๒๕๖๑
ส่ง สพป.ชัยนาท ครูประจำชั้น
01 ก.ค. 61 ารนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS)
๑๖๙ การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) แจ้งให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข นำเข้าข้อมูลในระบบ ภายในวันที่ ๑ กรกฎาาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
นำเข้าข้อมูลในระบบ ครูทิพวรรณ ถึงสุข
30 มิ.ย. 61 ๑๕๙ การประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้น ป.๑ - ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑๕๙ การประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้น ป.๑ - ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ –แต่งตั้งคณะกรรมการสลับชั้นเรียน ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๙ ครูชั้น ป.๑ สอบชั้น ป.๒, ครูชั้น ป.๒ สอบชั้น ป.๑,ครูชั้น ป.๓ สอบชั้น ป.๔,ครูชั้น ป.๔ สอบชั้น ป.๓,ครูชั้น ป.๕ สอบชั้น ป.๖,ครูชั้น ป.๖ สอบชั้น ป.๕ ครูทิพวรรณ ถึงสุข บันทึกผลออนไลน์ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
บันทึกผลออนไลน์ ครูทิพวรรณ ถึงสุข
29 มิ.ย. 61 การรายงานข้อมูลสถิติทางการศึกษาด้วยระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS
๑๖๔ การรายงานข้อมูลสถิติทางการศึกษาด้วยระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS –แจ้งให้ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุข ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบ ให้เสร็จภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ปรับปรุงข้อมูลในระบบ ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุข
29 มิ.ย. 61 การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑๖๕ การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑  –แจ้งให้ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุข ดำเนินการรายงานข้อมูลการเงินในระบบ  ให้เสร็จภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานข้อมูลการเงินในระบบ ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุข
28 มิ.ย. 61 สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑๖๘ สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ แจ้งให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข กรอกข้อมูลลงในแบบ ส่ง สพป.ชัยนาท ภายในว้นที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่ง สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
23 มิ.ย. 61 โครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยพื้นที่ภาค 1 จังหวัดชัยนาท
๑๕๒  โครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยพื้นที่ภาค 1 จังหวัดชัยนาท – แจ้งให้ครูวรกร สุขเจริญ ไปร่วมโครงการ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่โรงแรมแฟนตาซ๊รีสอร์ท Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงแรมแฟนตาซ๊รีสอร์ท ครูวรกร สุขเจริญ
22 มิ.ย. 61 ขอส่งกำหนดการตรวจทันตสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียนทุกชั้นเรียน
๑๕๐ ขอส่งกำหนดการตรวจทันตสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียนทุกชั้นเรียน –แจ้งให้ครูประจำชั้นทราบ/เตรียมนักเรียนของตนเองรับการตรวจทันตสุขภาพช่องปาก ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนบ้านน้ำพุ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ที่โรงเรียนบ้านน้ำพุ ครูประจำชั้น
22 มิ.ย. 61 ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ ๑
ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ ๑ เดือนมิถุนายน ๒๕61  ครั้งที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน ๒๕61  เสร็จแล้วสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดกิจกรรมฯ  ตามแบบรายงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)  ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม  ๒๕61  และครั้งที่ ๒  ภายในวันที่ 7 ธันวาคม ๒๕61
โรงเรียนบ้านน้ำพุ/ชั้นเรียน ครูประจำชั้นเรียน
21 มิ.ย. 61 ขอส่งแผนปฏิบัติงานของจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
๒๘๒ ขอส่งแผนปฏิบัติงานของจิตอาสา  เราทำความดีด้วยหัวใจ –ผอ.รร.บ้านน้ำพุ ทราบ/ไปร่วมกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ ตามกำหนด วัดหนองไม้แก่น ตำบลสะพานหิน ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วัดหนองไม้แก่น ตำบลสะพานหิน ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
20 มิ.ย. 61 ถึง 29 มิ.ย. 61 การประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้น ป.๑ - ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑๕๙ การประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้น ป.๑ - ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ –แต่งตั้งคณะกรรมการสลับชั้นเรียน ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๙ ครูชั้น ป.๑ สอบชั้น ป.๒, ครูชั้น ป.๒ สอบชั้น ป.๑,ครูชั้น ป.๓ สอบชั้น ป.๔,ครูชั้น ป.๔ สอบชั้น ป.๓,ครูชั้น ป.๕ สอบชั้น ป.๖,ครูชั้น ป.๖ สอบชั้น ป.๕ ครูทิพวรรณ ถึงสุข บันทึกผลออนไลน์ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ครูประจำชั้นเรียน
20 มิ.ย. 61 การจัดสรรและอนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๑๑๕ การจัดสรรและอนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ แจ้งครูพัชนรี อินทร์ทอง ใช้จ่ายเงินงบประมาณตามกรอบ จำนวน ๓,๑๒๐ บาท และจัดส่งหลักฐานการของเบิกจ่ายงบประมาณไปที่กลุ่มงานการเงินฯ สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
กลุ่มงานการเงินฯ สพป.ชัยนาท ครูพัชนรี อินทร์ทอง
16 มิ.ย. 61 ขอส่งข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อนำเข้าสู่ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๐๒๔ ขอส่งข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อนำเข้าสู่ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน –แจ้งครูพัชรี อินทร์ทอง และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๕ จัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งสรุปผลการช่วยเหลือดูแลนักเรียน ที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งสรุปผลการช่วยเหลือดูแลนักเรียน ที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ ภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ ครูพัชรี อินทร์ทองและคณะครู
15 มิ.ย. 61 การยื่นเรื่องขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๓ การยื่นเรื่องขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – แจ้งให้ครูวิรัช มารยาท ทราบ/ดำเนินการยื่นเรื่องขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ส่งเอกสารด้วยตนเองที่ สพป.ชัยนาท ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ที่ สพป.ชัยนาท ครูวิรัช มารยาท
15 มิ.ย. 61 ถึง 17 มิ.ย. 61 โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน
๑๖๐ โครงการพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน –แจ้งครูวัชราวลี มาลา ทราบ/ปฏิบัติ รายชื่อนักเรียนเข้าร่วม ๑.เด็กชายวรนาถ แสงทองย้อย ๒.เด็กชายธนวัฒน์ จบศรี ไปเข้าค่าย ที่ค่ายลูกเสือ เอ็มทีฟาร์ม ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ในวันที่ ๑๕ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ค่ายลูกเสือ เอ็มทีฟาร์ม ครูวัชราวลี มาลา
12 มิ.ย. 61 ขอเชิญรับมอบหม้อก๋วยเตี๋ยวไร้สารตะกั่ว
๑๕๑ ขอเชิญรับมอบหม้อก๋วยเตี๋ยวไร้สารตะกั่ว –ทราบ/ผอ.ไปรับเอง ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ที่โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา ผอ.
12 มิ.ย. 61 สำรวจค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
๑๕๔ สำรวจค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แจ้งให้ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล ดำเนินการกรอกข้อมูลและส่งไฟล์ใบเสร็จค่าเน็ต ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในระบบ ส่วน ผอ.จะไปลงนามพร้อมส่งสำเนาใบเสร็จค่าเสร็จ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ สพป.ชัยนาท(กลุ่มนโยบาย) Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ที่ สพป.ชัยนาท(กลุ่มนโยบาย) ผอ.
11 มิ.ย. 61 โครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยพื้นที่ภาค 1 จังหวัดชัยนาท
๑๕๒  โครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูดูแลเด็กเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยพื้นที่ภาค 1 จังหวัดชัยนาท – แจ้งให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข ส่งแบบตอบรับ ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ให้ครูวรกร สุขเจริญ ไปร่วมโครงการ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่โรงแรมแฟนตาซ๊รีสอร์ท Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ที่โรงแรมแฟนตาซ๊รีสอร์ท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
11 มิ.ย. 61 สำรวจค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
๑๕๔ สำรวจค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แจ้งให้ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล ดำเนินการกรอกข้อมูลและส่งไฟล์ใบเสร็จค่าเน็ต ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในระบบ ส่วน ผอ.จะไปลงนามพร้อมส่งสำเนาใบเสร็จค่าเสร็จ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ สพป.ชัยนาท(กลุ่มนโยบาย) Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
10 มิ.ย. 61 สำรวจข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑๓๐ สำรวจข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ -แจ้งให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข กรอกข้อมูล รายงาน/ส่ง อบต.สะพานหิน ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่ง อบต.สะพานหิน ครูทิพวรรณ ถึงสุข
08 มิ.ย. 61 การขอรับสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปี ๒๕๖๑
๑๔๘ การขอรับสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปี ๒๕๖๑ –แจ้งให้ครูพัชรี อินทร์ทอง ดำเนินการคัดกรองนักเรียน ลงในระบบ เพื่อขอรับสื่อ ส่งศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชัยนาท ภายในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่งศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชัยนาท ครูพัชรี อินทร์ทอง
07 มิ.ย. 61 การจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พ.ศ.๒๕๖๑
๑๓๙ การจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พ.ศ.๒๕๖๑ – ทราบ/ดำเนินการ ครูทพวรรณ ถึงสุข หารูปภาพใส่ลงแผ่นซีดี ส่ง สนง.วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่ง สนง.วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ผอ.รร.บ้านน้ำพุ ครูทพวรรณ ถึงสุข
04 มิ.ย. 61 ถึง 06 มิ.ย. 61 ขอความอนุเคราะห์จัดนิทรรศการ
๑๔๕ ขอความอนุเคราะห์จัดนิทรรศการ –แจ้งให้ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล ครูวรกร สุขเจริญ และครูวัชรา มาลา เป็นหัวหน้าคณะทำงานจัดนิทรรศการ ที่ สพป.ชัยนาท ในวันที่ ๔-๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ที่ สพป.ชัยนาท ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล ครูวรกร สุขเจริญ และครูวัชรา มาลา
01 มิ.ย. 61 ๑๓๕ การใช้โปรแกรม Thai School Lunch
๑๓๕ การใช้โปรแกรม Thai School Lunch –แจ้งครูวรกร สุขเจริญ จัดทำเมนูอาหารกลางวันนักเรียนโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch.doc สพป.ชัยนาท จะดำเนินการตรวจสอบสถิติการใช้งาน ทางระบบในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูวรกร สุขเจริญ
01 มิ.ย. 61 การรายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑๔๖ การรายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ –แจ้งให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข ตรวจสอบข้อมูลการรายงานผลการรับนักเรียน ในระบบ ภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ รูทิพวรรณ ถึงสุข
31 พ.ค. 61 โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร
๑๓๑ โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร –แจ้งให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข และครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ในระบบ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูทิพวรรณ ถึงสุข และครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
31 พ.ค. 61 โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา –แจ้งให้ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุขกรอกข้อมูลลงในระบบ ให้

๑๐๗ โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา

 –แจ้งให้ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุขกรอกข้อมูลลงในระบบ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (รายงานการข้อมูลด้านการเงินและต้นทุน ครั้งที่ ๑) Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุข
31 พ.ค. 61 ขอส่งแผนปฏิบัติงานของจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
๒๘๒ ขอส่งแผนปฏิบัติงานของจิตอาสา  เราทำความดีด้วยหัวใจ –ผอ.รร.บ้านน้ำพุ ทราบ/ไปร่วมกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ ตามกำหนด หมู่ ๗ ตำบลสะพานหิน ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
หมู่ ๗ ตำบลสะพานหิน ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
31 พ.ค. 61 การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

๐๙๕ การจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

 แจ้งให้ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุขกรอกข้อมูลลงในระบบ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (รายงานการข้อมูลด้านการเงินและต้นทุน ครั้งที่ ๑)

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
กรอกข้อมูลลงในระบบ ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล และครูทิพวรรณ
29 พ.ค. 61 การประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
๑๓๘ การประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา –แจ้งให้ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล ไปร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานระบบจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ที่ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ที่ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
26 พ.ค. 61 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนระดับปฐมวัย
๑๓๒ โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนระดับปฐมวัย –แจ้งอนุญาตให้ครูวรกร สุขเจริญ ไปร่วมประชุม ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สนง.กศน.จ.ชัยนาท และส่งแบบตอบรับ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ที่ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สนง.กศน.จ.ชัยนาท ครูวรกร สุขเจริญ
25 พ.ค. 61 จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ
๑๓๖ จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ –ผอ.รร.บ้านน้ำพุ ทราบ/ปฏิบัติ ส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ส่ง สพป.ชัยนาท ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
25 พ.ค. 61 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนระดับปฐมวัย
๑๓๒ โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนระดับปฐมวัย –แจ้งอนุญาตให้ครูวรกร สุขเจริญ ไปร่วมประชุม ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สนง.กศน.จ.ชัยนาท และส่งแบบตอบรับ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สนง.กศน.จ.ชัยนาท ครูวรกร สุขเจริญ
18 พ.ค. 61 เดินทางไปส่งครูบุ๋ม
กำหนดการ  เปิดเตรียมการ ในวันที่ ๑๔ พ.ค.๒๕๖๑ ผู้ปกครองมารับเสื้อนักเรียน เงินเกินไม่ต้องเก็บ เงินเหลือคืนผู้ปกครอง จัดหนังสือแบบเรียนและอุปกรณ์การเรียน วันที่ ๑๕ พ.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. กิจกรรมจิตศึกษาและPLC ของครู (ครูสตรีสวมใส่กางเกง) ประชุมคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน วันที่ ๑๖-๑๗ พ.ค.๒๕๖๑ เปิดทำการสอนวันแรกตามแนวทางที่กำหนด ๑๘ พ.ค.๒๕๖๑ เปิดเรียนครึ่งวัน เช้าพิธีอำลาของนักเรียนให้แก่ครูบุ๋ม ๑๐.๓๐น.เดินทางไปส่งครูบุ๋ม ที่ รร.บ้านกกตาด อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๔๐ นาที) ครูเวรอยู่คุม/ส่งนักเรียนขึ้นรถกลับบ้าน แล้วตามไปสมทบ เวลาประมาณ ๑๒.๐๐น. พิธีเลี้ยงส่งครูเก่าและต้อนรับครูใหม่ที่ร้านอาหารแถวๆ อ.บัานไร่ จ.อุทัย
รร.บ้านกกตาด คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน
15 พ.ค. 61 ประชุมคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน
กำหนดการ  เปิดเตรียมการ ในวันที่ ๑๔ พ.ค.๒๕๖๑ ผู้ปกครองมารับเสื้อนักเรียน เงินเกินไม่ต้องเก็บ เงินเหลือคืนผู้ปกครอง จัดหนังสือแบบเรียนและอุปกรณ์การเรียน วันที่ ๑๕ พ.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. กิจกรรมจิตศึกษาและPLC ของครู (ครูสตรีสวมใส่กางเกง) ประชุมคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน วันที่ ๑๖-๑๗ พ.ค.๒๕๖๑ เปิดทำการสอนวันแรกตามแนวทางที่กำหนด ๑๘ พ.ค.๒๕๖๑ เปิดเรียนครึ่งวัน เช้าพิธีอำลาของนักเรียนให้แก่ครูบุ๋ม ๑๐.๓๐น.เดินทางไปส่งครูบุ๋ม ที่ รร.บ้านกกตาด อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๔๐ นาที) ครูเวรอยู่คุม/ส่งนักเรียนขึ้นรถกลับบ้าน แล้วตามไปสมทบ เวลาประมาณ ๑๒.๐๐น. พิธีเลี้ยงส่งครูเก่าและต้อนรับครูใหม่ที่ร้านอาหารแถวๆ อ.บัานไร่ จ.อุทัย
โรงเรียน คณะครูและบุคลากร
14 พ.ค. 61 เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒-๒๕๖๑
๑๑๖ เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๒-๒๕๖๑ –ทราบ ผอ.รร.บ้านน้ำพุ ไปร่วมประชุม ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงแรมแฟนตาซีรีสอร์ท ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
14 พ.ค. 61 ขอเชิญเข้าร่วมการถ่ายถอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ณ จุดอบรมต้นทาง
๑๒๒ ขอเชิญเข้าร่วมการถ่ายถอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ณ จุดอบรมต้นทาง -แจ้งครูและบุคลากรของโรงเรียนชมการถ่ายถอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ณ จุดอบรมต้นทาง (จะชมที่บ้านหรือรวมกันชมที่ไหนก็ได้) ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข รายงานส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานส่ง สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
14 พ.ค. 61 เปิดเตรียมการ
กำหนดการ  เปิดเตรียมการ ในวันที่ ๑๔ พ.ค.๒๕๖๑ ผู้ปกครองมารับเสื้อนักเรียน เงินเกินไม่ต้องเก็บ เงินเหลือคืนผู้ปกครอง จัดหนังสือแบบเรียนและอุปกรณ์การเรียน วันที่ ๑๕ พ.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. กิจกรรมจิตศึกษาและPLC ของครู (ครูสตรีสวมใส่กางเกง) ประชุมคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน วันที่ ๑๖-๑๗ พ.ค.๒๕๖๑ เปิดทำการสอนวันแรกตามแนวทางที่กำหนด ๑๘ พ.ค.๒๕๖๑ เปิดเรียนครึ่งวัน เช้าพิธีอำลาของนักเรียนให้แก่ครูบุ๋ม ๑๐.๓๐น.เดินทางไปส่งครูบุ๋ม ที่ รร.บ้านกกตาด อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๔๐ นาที) ครูเวรอยู่คุม/ส่งนักเรียนขึ้นรถกลับบ้าน แล้วตามไปสมทบ เวลาประมาณ ๑๒.๐๐น. พิธีเลี้ยงส่งครูเก่าและต้อนรับครูใหม่ที่ร้านอาหารแถวๆ อ.บัานไร่ จ.อุทัย
โรงเรียน คณะครูและบุคลากร
11 พ.ค. 61 การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (เมษายน-กันยายน๒๕๖๑)
๑๒๑ การจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ (เมษายน-กันยายน๒๕๖๑) -แจ้งให้ครูพัชรี อินทร์ทอง ครูทิพวรรณ ถึงสุข และนายสนาม อ่ำยิ้ม ไปจัดทำสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ที่ สพป.ชัยนาท ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามเวลาที่กำหนด  Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท รูพัชรี อินทร์ทอง ครูทิพวรรณ ถึงสุข และนายสนาม อ่ำยิ้ม
11 พ.ค. 61 สำรวจรายชื่อบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
๑๒๐ สำรวจรายชื่อบุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน –แจ้งให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข กรอกรายชื่อ “ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล” ลงในระบบ ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ลงในระบบ ครูทิพวรรณ ถึงสุข
10 พ.ค. 61 ขอส่งแผนปฏิบัติงานของจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
๒๘๒ ขอส่งแผนปฏิบัติงานของจิตอาสา  เราทำความดีด้วยหัวใจ –ผอ.รร.บ้านน้ำพุ ทราบ/ไปร่วมกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ ตามกำหนด วัดเขาหลัก ตำบลสะพานหิน ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วัดเขาหลัก ตำบลสะพานหิน ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
09 พ.ค. 61 อเชิญเข้าร่วมการถ่ายถอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ณ จุดอบรมต้นทาง
๑๒๒ ขอเชิญเข้าร่วมการถ่ายถอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ณ จุดอบรมต้นทาง -แจ้งครูและบุคลากรของโรงเรียนชมการถ่ายถอดสดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV ณ จุดอบรมต้นทาง (จะชมที่บ้านหรือรวมกันชมที่ไหนก็ได้) ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข รายงานส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
จะชมที่บ้านหรือรวมกันชมที่ไหนก็ได้ ครูและบุคลากรของโรงเรียน
04 พ.ค. 61 การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ตัวชี้วัดที่ ๒๐
๑๑๔ การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ตัวชี้วัดที่ ๒๐ –ทราบ แจ้งให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข จัดทำหนังสือนำส่ง/ส่งแบบเก็บข้อมูลให้ สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่งแบบเก็บข้อมูลให้ สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
30 เม.ย. 61 การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด
๐๘๕ การจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด –แจ้งครูประจำชั้นดำเนินการกรอกข้อมูล ครูวัชราวลี มาลา เป็นหัวหน้าคณะทำงาน แจ้งให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข จัดทำหนังสือนำส่งและส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่ง สพป.ชัยนาท ครูประจำชั้น ครูวัชราวลี มาลา ครูทิพวรรณ ถึงสุข
30 เม.ย. 61 มอบอำนาจการจัดที่พักและการกำหนดวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักของทางราชการ
๐๘๖ มอบอำนาจการจัดที่พักและการกำหนดวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักของทางราชการ ทราบ/ปฎิบัติ แจ้งให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข จัดทำหนังสือนำส่งและส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่ง สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
30 เม.ย. 61 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๑
๐๙๑ การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๑ แจ้งให้ ครูวิรัช มารยาท ดำเนินการกรอกลงในแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๑ แจ้งให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข จัดทำหนังสือนำส่งและส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ 
ส่ง สพป.ชัยนาท ครูวิรัช มารยาท
26 เม.ย. 61 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) ของจังหวัดชัยนาท (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑๐๖ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) ของจังหวัดชัยนาท (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ –แจ้งครูวรกร สุขเจริญ ไปร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) ของจังหวัดชัยนาท ที่ แฟนตาซีรีสอร์ท ในวันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
ในระบบ ครูวรกร สุขเจริญ
25 เม.ย. 61 การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๐
๐๗๘ การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๐ -แจ้งให้ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในระบบ ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
25 เม.ย. 61 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
๐๘๓ การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) –ทราบ แจ้งให้คณะครู-บุคลากรส่งข้อมูลต่างๆ ด้วย กรอกระบบ Cockpit ให้เสร็จภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
กรอกระบบ Cockpit คณะครู-บุคลากร ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
25 เม.ย. 61 ถึง 26 เม.ย. 61 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) ของจังหวัดชัยนาท (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑๐๖ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) ของจังหวัดชัยนาท (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ –แจ้งครูวรกร สุขเจริญ ไปร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล ๑-๓) ของจังหวัดชัยนาท ที่ แฟนตาซีรีสอร์ท ในวันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
แฟนตาซีรีสอร์ท ครูวรกร สุขเจริญ
20 เม.ย. 61 การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๐๙๒ การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ทราบ/ปฎิบัติ แจ้งให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข จัดทำหนังสือนำส่งและส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่ง สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
20 เม.ย. 61 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๐๘๙ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบ/ปฎิบัติ แจ้งให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข จัดทำหนังสือนำส่งและส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่ง สพป.ชัยนาท ผอ.รร.บ้านนำ้พุ และครูทิพวรรณ ถึงสุข
19 เม.ย. 61 ขอส่งแผนปฏิบัติงานของจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
๒๘๒ ขอส่งแผนปฏิบัติงานของจิตอาสา  เราทำความดีด้วยหัวใจ –ผอ.รร.บ้านน้ำพุ ทราบ/ไปร่วมกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ ตามกำหนด วัดน้ำพุ ตำบลสะพานหิน ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วัดน้ำพุ ตำบลสะพานหิน ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
31 มี.ค. 61 ให้จัดส่ง School Improvement Plan และ ID Plan
๐๑๙ ให้จัดส่ง School Improvement Plan และ ID Plan -ผอ.รร.บ้านน้ำพุทราบ/ครูทิพวรรณ ถึงสุข ช่วยรวบรวมด้วย ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ สพป.ชัยนาท Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ที่ สพป.ชัยนาท ผอ.รร.บ้านน้ำพุทราบ/ครูทิพวรรณ ถึงสุข
29 มี.ค. 61 ขอส่งแผนปฏิบัติงานของจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
๒๘๒ ขอส่งแผนปฏิบัติงานของจิตอาสา  เราทำความดีด้วยหัวใจ –ผอ.รร.บ้านน้ำพุ ทราบ/ไปร่วมกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ ตามกำหนด หมู่ ๖ ตำบลสะพานหิน ในวันที่ ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
หมู่ ๖ ตำบลสะพานหิน ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
27 มี.ค. 61 ถึง 29 มี.ค. 61 สรุปแผนของคณะกรรมการศูนย์ฯ ที่ จ.ระยอง
27-29มี.ค. 61 สรุปแผนของคณะกรรมการศูนย์ฯ ที่ จ.ระยอง
จ.ระยอง ผอ.รร.บ้านน้ำพุ และครูวิรัช มารยาท
26 มี.ค. 61 การรายงานการเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
๐๘๐ การรายงานการเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน –แจ้งให้ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุข เข้าไปตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการด้วย ในระบบ ภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑
ในระบบ ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุข
23 มี.ค. 61 งานบัญฑิตน้อย
23 มี.ค. 61 งานบัญฑิตน้อย นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และ ป.6 Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ผอ.รร.บ้านน้ำพุ และคณะครู
20 มี.ค. 61 ประชุมผู้ปกครอง
20 มี.ค. 61 ประชุมผู้ปกครอง Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ผอ.รร.บ้านน้ำพุ และคณะครู
19 มี.ค. 61 ขอรับบริการตรวจสุขภาพประจำปีกับโรงพยาบาลหนองมะโมง
๐๘๔ ขอรับบริการตรวจสุขภาพประจำปีกับโรงพยาบาลหนองมะโมง แจ้งครูทิพวรรณ ถึงสุข กรอกข้อมูลโดยถามข้อมูลจากครู ส่ง รพ.หนองมะโมง ภายในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
รพ.หนองมะโมง ครูทิพวรรณ ถึงสุข
16 มี.ค. 61 กำหนดการอวดโชว์ประชัน หลังจากจบ Quarter 4
กำหนดการอวดโชว์ประชัน หลังจากจบ Quarter 4 ในระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 เป็นการจัดกิจกรรมในช่วงเช้า ใช้เวลาประมาณ 20 นาที จัดทำป้ายไวนิล หัวข้อ Open House รายงานผลการจัดการศึกษาตามหน่วนการเรียนรู้ PBL ประจำ Quarter 4/60 ครูประจำชั้นทุกชั้นเรียนดำเนินการ ท่ีหอประชุมโรงเรียนบ้านน้ำพุ
ท่ีหอประชุมโรงเรียนบ้านน้ำพุ ครูประจำชั้นทุกชั้นเรียน
16 มี.ค. 61 อวดโชว์ ประชัน ผลงานนักเรียน
16 มี.ค. 61 (เช้า) อวดโชว์ ประชัน ผลงานนักเรียน และติดตามศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์ ประจำปี 2561 Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ครูประจำชั้น
16 มี.ค. 61 การดำเนินงานออกตรวจติดตามศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำปี ๒๕๖๑
๐๗๑ การดำเนินงานออกตรวจติดตามศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำปี ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
16 มี.ค. 61 ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBERONE
๐๗๙ ขอความร่วมมือในการสำรวจข้อมูลการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBERONE –แจ้งครูทิพวรรณ ถึงสุข กรอกข้อมูลโดยถามข้อมูลจากครู ส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
16 มี.ค. 61 การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกหลักสูตร ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๐๘๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกหลักสูตร ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑แจ้งครูทิพวรรณ ถึงสุข ส่งแบบกรอกรายละเอียด คืน สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
15 มี.ค. 61 ให้จัดส่ง School Improvement Plan และ ID Plan
๐๑๙ ให้จัดส่ง School Improvement Plan และ ID Plan -ผอ.รร.บ้านน้ำพุทราบ/ครูทิพวรรณ ถึงสุข ช่วยรวบรวมด้วย ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ สพป.ชัยนาท Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ที่ สพป.ชัยนาท ผอ.รร.บ้านน้ำพุทราบ/ครูทิพวรรณ ถึงสุข
15 มี.ค. 61 ส่งข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๐๓๑ ส่งข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ –แจ้งให้ครูวิรัช มารยาท ให้ข้อมูลและครูทิพวรรณ ถึงสุข จัดกรอก/ส่งข้อมูลที่ สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูวิรัช มารยาท ให้ข้อมูลและครูทิพวรรณ ถึงสุข จัดกรอก/ส่งข้อมูล
15 มี.ค. 61 ารดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
๐๕๕ การดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี ๒๕๖๑ –แจ้งคณะครูดำเนินการ ครูทิพวรรณ ถึงสุข รายงานในระบบให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑  Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ คณะครู ครูทิพวรรณ ถึงสุข
15 มี.ค. 61 การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน
๐๘๑ การรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน –แจ้งครูวรกร สุขเจริญ กรอกข้อมูลลงในแบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน และครูทิพวรรณ ถึงสุข จัดทำ/ส่งแบบรายงาน คืนสพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ด่วน (ล่วงเลยกำหนดแล้ว) Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูวรกร สุขเจริญและครูทิพวรรณ ถึงสุข
14 มี.ค. 61 ตรวจประเมินโครงงานและห้องสมุด
14 มี.ค. 61(บ่าย) ตรวจประเมินโครงงานและห้องสมุด
โรงเรียนบ้านน้ำพุ คณะครู
14 มี.ค. 61 การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการใช้งานอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง(Routr)
๐๗๖ การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการใช้งานอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง(Routr)'–แจ้งให้ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุข เข้าไปตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการด้วย ในระบบ ภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุข
12 มี.ค. 61 ถึง 16 มี.ค. 61 กำหนดการอวดโชว์ประชัน Quarter 4

กำหนดการอวดโชว์ประชัน หลังจากจบ Quarter 4 ในระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 เป็นการจัดกิจกรรมในช่วงเช้า ใช้เวลาประมาณ 20 นาที จัดทำป้ายไวนิล หัวข้อ Open House รายงานผลการจัดการศึกษาตามหน่วนการเรียนรู้ PBL ประจำ Quarter 4/60 ครูประจำชั้นทุกชั้นเรียนดำเนินการ ท่ีหอประชุมโรงเรียนบ้านน้ำพุ

ท่ีหอประชุมโรงเรียนบ้านน้ำพุ ครูประจำชั้นทุกชั้นเรียน
12 มี.ค. 61 ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
๐๖๙ ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑-๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงแรมชัยนาทธานี ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
12 มี.ค. 61 ทัศนะศึกษาของนักเรียน จ.กาญจนบุรี
12 มี.ค. 61 ทัศนะศึกษาของนักเรียน จ.กาญจนบุรี Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
จ.กาญจนบุรี คณะครู
11 มี.ค. 61 การรายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑
๐๕๘ การรายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ –แจ้งให้ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล ดำเนินการรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ครูทิพวรรณ ถึงสุข รายงานในระบบ เวลา ๑๘.๐๐ น. ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานในระบบ ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล ครูทิพวรรณ ถึงสุข
09 มี.ค. 61 ประชุมการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
8-9 มี.ค.61 ประชุมการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว(นายสนาม  อ่ำยิ้ม) 8 ที่แฟนตาซีรีสอร์ท 9 ที่ รร.บ้านเขาเกล็ด
รร.บ้านเขาเกล็ด นายสนาม อ่ำยิ้ม
09 มี.ค. 61 ประชุมครูทั้งศูนย์ เรื่องEF / สเต็ม
9 มี.ค.61 ประชุมครูทั้งศูนย์ เรื่องEF / สเต็ม ที่ศูนย์ โรงเรียนวัดวังน้ำขาว เวลา 08.30น. - 16.30 น. (แบ่งกลุ่มทำ PLC ดังนี้ ครูวิรัช คู่ ครูปุ๋ม , ครูส้ม คู่ ครูณัช , ครูหน่อย คู่ ครูเหว่า) Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนวัดวังน้ำขาว คณะครู
08 มี.ค. 61 ขอส่งแผนปฏิบัติงานของจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
๒๘๒ ขอส่งแผนปฏิบัติงานของจิตอาสา  เราทำความดีด้วยหัวใจ –ผอ.รร.บ้านน้ำพุ ทราบ/ไปร่วมกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ ตามกำหนด หมู่ ๕ ตำบลสะพานหิน ในวันที่ ๘ มีนาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
หมู่ ๕ ตำบลสะพานหิน ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
08 มี.ค. 61 ประชุมการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
8-9 มี.ค.61 ประชุมการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว(นายสนาม  อ่ำยิ้ม) 8 ที่แฟนตาซีรีสอร์ท 9 ที่ รร.บ้านเขาเกล็ด Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
แฟนตาซีรีสอร์ท นายสนาม อ่ำยิ้ม
07 มี.ค. 61 ถึง 11 มี.ค. 61 การรายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑
๐๕๘ การรายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ –แจ้งให้ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล ดำเนินการรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ครูทิพวรรณ ถึงสุข รายงานในระบบ เวลา ๑๘.๐๐ น. ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานในระบบ ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล ครูทิพวรรณ ถึงสุข
07 มี.ค. 61 สอบ NT นักเรียนชั้นป.3
7 มี.ค. 61 สอบ NT นักเรียนชั้นป.3 ไปสอบที่สนาม รร.บ้านสะพานหิน และครูพัชรี เดินทางไปคุมสอบNT ที่สนามสอบ รร.วัดวังน้ำขาว Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
รร.บ้านสะพานหิน รร.วัดวังน้ำขาว นักเรียนชั้นป.3 ครูพัชรี
06 มี.ค. 61 ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำระบบบันทึกข้อมูล และการจัดทำ School map การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาจังหวัดชัยนาท
๐๖๘ ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำระบบบันทึกข้อมูล และการจัดทำ School map การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาจังหวัดชัยนาท –แจ้งครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล ไปร่วมประชุม ในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมชั้น ๒ สนศ.ชัยนาท 
ที่ห้องประชุมชั้น ๒ สนศ.ชัยนาท ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
06 มี.ค. 61 ส่งแผนการสอนในหน่วยการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
6 มี.ค.61 ส่งแผนการสอนในหน่วยการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ของแต่ละชั้นเรียน ประจำQ4/60 (เป็นไฟล์หรือปริ้น ได้) Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ครูประจำชั้น
05 มี.ค. 61 การรายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑
๐๕๘ การรายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ –แจ้งให้ครูวรกร สุขเจริญ ดำเนินการรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ครูทิพวรรณ ถึงสุข รายงานในระบบ เวลา ๑๘.๐๐ น. ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์- ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานในระบบ ครูวรกร สุขเจริญ ครูทิพวรรณ ถึงสุข
28 ก.พ. 61 ารประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบกลาง ชั้น ป.๒ ป.๔ ป.๕ ม.๑ ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๐๕๔ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบกลาง ชั้น ป.๒ ป.๔ ป.๕ ม.๑ ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ –แจ้งคณะครูทราบ/ดำเนินการการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบกลาง ชั้น ป.๒ ป.๔ ป.๕ ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่โรงเรียนบ้านน้ำพุ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านน้ำพุ คณะครู
28 ก.พ. 61 ถึง 05 มี.ค. 61 การรายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑
๐๕๘ การรายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ –แจ้งให้ครูวรกร สุขเจริญ ดำเนินการรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ครูทิพวรรณ ถึงสุข รายงานในระบบ เวลา ๑๘.๐๐ น. ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์- ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานในระบบ ครูวรกร สุขเจริญ ครูทิพวรรณ ถึงสุข
28 ก.พ. 61 การรายงานผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๐๕๗ การรายงานผลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ -แจ้งให้ครูประจำชั้นดำเนินการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ครูทิพวรรณ ถึงสุข สรุปรายงาน/ส่งสพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่งสพป.ชัยนาท ครูประจำชั้น ครูทิพวรรณ ถึงสุข
28 ก.พ. 61 การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๐๔๙ การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ –แจ้งให้ครูธนัขพร มุสิราช ดำเนินการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กรอกข้อมูลตามแบบ ครูทิพวรรณ ถึงสุข จัดทำรายงานส่งที่ สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑   Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่งที่ สพป.ชัยนาท ครูธนัขพร มุสิราช กรอกข้อมูล ครูทิพวรรณ ถึงสุข จัดทำรายงานส่ง
21 ก.พ. 61 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่าย งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ (๓๐%)
๐๖๐ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่าย งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ปี ๒๕๖๐ (๓๐%) –แจ้งคณะครูเพื่อทราบ ครูทิพวรรณ ถึงสุข ทำหนังสือส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
20 ก.พ. 61 ขอส่งข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อนำเข้าสู่ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๐๒๔ ขอส่งข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเพื่อนำเข้าสู่ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน –แจ้งครูพัชรี อินทร์ทอง และครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๕ จัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งสรุปผลการช่วยเหลือดูแลนักเรียน ที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งสรุปผลการช่วยเหลือดูแลนักเรียน ที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ ภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๓ ครูพัชรี อินทร์ทองและคณะครู
19 ก.พ. 61 กิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์
๐๓๕ กิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ –แจ้งให้คณะครูทราบ ครูทิพวรรณ ถึงสุข จัดทำรายงานผลและการปฏิบัติงานในโปรแกรมไลน์ “ผอ.สพป.ชัยนาท” ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และรายงานผลการเฝ้าระวัง ส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
19 ก.พ. 61 การประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้นป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๐๕๓ การประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้นป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ –แจ้งให้ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล ไปร่วมประชุมประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้นป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองขุ่น เวลา ๑๓.๓ ๑๕.๓๐ น.  Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองขุ่น ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
19 ก.พ. 61 การสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
๐๕๙ การสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน –แจ้งครูทิพวรรณ ถึงสุข จ้ดทำรายงานการสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ในที่ดิน/ส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
15 ก.พ. 61 ขอส่งแผนปฏิบัติงานของจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
๒๘๒ ขอส่งแผนปฏิบัติงานของจิตอาสา  เราทำความดีด้วยหัวใจ –ผอ.รร.บ้านน้ำพุ ทราบ/ไปร่วมกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ ตามกำหนด หมู่ที่ ๔ ตำบลสะพานหิน ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
หมู่ที่ ๔ ตำบลสะพานหิน ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
15 ก.พ. 61 กิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์
๐๓๕ กิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ –แจ้งให้คณะครูทราบ ครูทิพวรรณ ถึงสุข จัดทำรายงานผลและการปฏิบัติงานในโปรแกรมไลน์ “ผอ.สพป.ชัยนาท” ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และรายงานผลการเฝ้าระวัง ส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โปรแกรมไลน์ “ผอ.สพป.ชัยนาท” ครูทิพวรรณ ถึงสุข
15 ก.พ. 61 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ –ผอ.รร.บ้านน้ำพุ ไปเข้าร่วมประชุม ที่สหกรณ์ฯ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ที่สหกรณ์ฯ ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
15 ก.พ. 61 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลลูกเสือ เนตนารี และผู้บังคับบัญชา
๐๕๐ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลลูกเสือ เนตนารี และผู้บังคับบัญชา แจ้งให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข ดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบ ส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่ง สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
14 ก.พ. 61 การสำรวจติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่าย หนังสือยืมเรียน
๐๑๔ การสำรวจติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่าย หนังสือยืมเรียน –แจ้งให้ครูวัชราวลี มาลา และครูทิพวรรณ ถึงสุข ตอบแบบสอบทาง online ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ตอบแบบสอบทาง online ครูวัชราวลี มาลา และครูทิพวรรณ ถึงสุข
10 ก.พ. 61 ประชุมสัมนากรรมการและสมาชิกสหกรณ์ภาคกลาง
เรียนท่านคณะกรรมการฯ ทุกท่าน ตามที่สหกรณ์ฯ จะจัดประชุมสัมนากรรมการและสมาชิกสหกรณ์ภาคกลาง ที่ โรงแรมชัยนาทธานีในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ขอให้ทุกท่านช่วยจัดหาสมาชิกชั้นนำในหน่วยของท่าน  หน่วยละ 5 คน เข้ารับการประชุมสัมมนา ในวันดังกล่าว หาก้ป็นไปได้ขอไม่ให้ซ้ำกับการประชุมครั้งที่ผ่านมา เพื่อสมาชิกจะได้รับรู้กันมากขึ้น ช่วยส่งรายชื่อสมาชิกท่ีท่านคัดเลือกให้ทราบด้วยครับ
โรงแรมชัยนาทธานี ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
09 ก.พ. 61 การจัดทำ/ปรับแผน PBL ประจำ Quarter ๔/๒๕๖๐
การจัดทำ/ปรับแผน PBL  ประจำ Quarter ๔/๒๕๖๐  เพื่อนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขึ้นแผน PBL ทางไลน์ของโรงเรียน ในระหว่างวันจันทร์ที่ ๕ - วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ขึ้นแผน PBL ทางไลน์ของโรงเรียน ครูประจำชั้น
08 ก.พ. 61 การจัดทำ/ปรับแผน PBL ประจำ Quarter ๔/๒๕๖๐
การจัดทำ/ปรับแผน PBL  ประจำ Quarter ๔/๒๕๖๐  เพื่อนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขึ้นแผน PBL ทางไลน์ของโรงเรียน ในระหว่างวันจันทร์ที่ ๕ - วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ขึ้นแผน PBL ทางไลน์ของโรงเรียน ครูประจำชั้น
07 ก.พ. 61 การจัดทำ/ปรับแผน PBL ประจำ Quarter ๔/๒๕๖๐
การจัดทำ/ปรับแผน PBL  ประจำ Quarter ๔/๒๕๖๐  เพื่อนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขึ้นแผน PBL ทางไลน์ของโรงเรียน ในระหว่างวันจันทร์ที่ ๕ - วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ขึ้นแผน PBL ทางไลน์ของโรงเรียน ครูประจำชั้น
06 ก.พ. 61 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ –ผอ.รร.บ้านน้ำพุ ไปเข้าร่วมประชุม ที่สหกรณ์ฯ ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ที่สหกรณ์ฯ ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
06 ก.พ. 61 การจัดทำ/ปรับแผน PBL ประจำ Quarter ๔/๒๕๖๐
การจัดทำ/ปรับแผน PBL  ประจำ Quarter ๔/๒๕๖๐  เพื่อนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขึ้นแผน PBL ทางไลน์ของโรงเรียน ในระหว่างวันจันทร์ที่ ๕ - วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ขึ้นแผน PBL ทางไลน์ของโรงเรียน ครูประจำชั้น
05 ก.พ. 61 ถึง 09 ก.พ. 61 การจัดทำ/ปรับแผน PBL ประจำ Quarter ๔/๒๕๖๐

การจัดทำ/ปรับแผน PBL  ประจำ Quarter ๔/๒๕๖๐  เพื่อนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขึ้นแผน PBL ทางไลน์ของโรงเรียน ในระหว่างวันจันทร์ที่ ๕ - วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ขึ้นแผน PBL ทางไลน์ของโรงเรียน ครูประจำชั้น
03 ก.พ. 61 ๐๓๒ การจัดสอบทางการศึกษษระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๐๓๒ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ –แจ้งคณะครูทราบ/พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ไปสอบ O NET ที่สนามสอบ ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านสะพานหิน ครูวัชราวลี มาลา
02 ก.พ. 61 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.๒๕๖๑
๐๑๓ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.๒๕๖๑ –แจ้งให้คณะครูทราบ/ดำเนินการ ส่ง ที่ สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่ง ที่ สพป.ชัยนาท คณะครู
01 ก.พ. 61 โครงการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดสพป. ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๐๒๐ โครงการกำกับ  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดสพป. ปีการศึกษา ๒๕๖๑.docx –ผอ.รร.บ้านน้ำพุ ทราบ/เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมชั้น ๓ ที่ สพป.ชัยนาท ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ที่ห้องประชุมชั้น ๓ ที่ สพป.ชัยนาท ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
31 ม.ค. 61 โครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
๐๑๘ โครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)โรงเรียน.doc –ผอ.รร.บ้านน้ำพุทราบ/ดำเนินการ ในระบบ ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
31 ม.ค. 61 การประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้นป.๑ - ป.๖ และม.๑-ม.๓ ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๐๑๐ การประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้นป.๑ - ป.๖ และม.๑-ม.๓ ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ –แจ้งคณะครูและบุคลากรทราบและดำเนินการ บันทึกผลให้เสร็จในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ในระบบ
ในระบบ คณะครูและบุคลากร
31 ม.ค. 61 ทุนการศึกษาตลาดประชารัฐอำเภอหนองมะโมง

ทุนการศึกษาตลาดประชารัฐอำเภอหนองมะโมง ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาหนองมะโมง จำนวน ๑๔ โรงเรียน โรงเรียนละ ๑๐ ทุน เพิ่มเติมอีก ๕ ทุน ที่ว่าการอำเภอหนองมะโมง

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ที่ว่าการอำเภอหนองมะโมง คณะครูและบุคลากร
31 ม.ค. 61 ขอความอนุเคราะประชาสัมพันธ์โครงการชุมชน และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste)
๐๒๙ ขอความอนุเคราะประชาสัมพันธ์โครงการชุมชน และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) –สมัครเข้าร่วมโครงการ ส่งใบสมัครที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท ผอ.รร.บ้านน้ำพุ และคณะครู
31 ม.ค. 61 ผอ/รักษาการ/กรรมการศูนย์ฯ ประชุม

เรียนเชิญ ผอ/รักษาการ/กรรมการศูนย์ฯ ประชุม ในวันที่ 31 ม.ค 61 เวลา 09.00น

ที่ รร วัดศรีสโมสร ทางหัวหน้าศูนย์ฯมีเรื่องที่จะชี้แจงปรึกษา 

ขอบคุณครับ
รร วัดศรีสโมสร ครูวิรัช มารยาท
30 ม.ค. 61 การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการศึกษา(ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)
๐๒๖ การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการศึกษา(ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) –แจ้งครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุข ดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการศึกษา(ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ในระหว่างวันที่ ๑๕-๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุข
30 ม.ค. 61 การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๐๓๒ การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แจ้งครูวิรัช มารยาท ไปร่วมประชุม ที่ สพป.ชัยนาท ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูวิรัช มารยาท
28 ม.ค. 61 ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะสมอง EF
๐๐๕ ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะสมอง EF ผอ.รร.บ้านน้ำพุ ทราบ/ไปร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะสมอง EF ที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ ๒๖-๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ผอ.รร.บ้านนำ้พุ
27 ม.ค. 61 ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะสมอง EF
๐๐๕ ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะสมอง EF – ผอ.รร.บ้านน้ำพุ ทราบ/ไปร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะสมอง EF ที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ ๒๖-๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ผอ.รร.บ้านนำ้พุ
26 ม.ค. 61 การประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้นป.๑ - ป.๖ และม.๑-ม.๓ ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๐๑๐ การประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้นป.๑ - ป.๖ และม.๑-ม.๓ ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ –แจ้งคณะครูและบุคลากรทราบและดำเนินการ บันทึกผลให้เสร็จในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ในระบบ
ในระบบ คณะครูและบุคลากร
26 ม.ค. 61 การรายงานการเลือกใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน
๐๓๐ การรายงานการเลือกใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน –แจ้งให้ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล ให้ข้อมูล และครูทิพวรรณ ถึงสุข ทำรายงานเลือกใช้เครือข่ายอินเตอร์น็ต ให้เสร็จภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล ให้ข้อมูล และครูทิพวรรณ ถึงสุข
26 ม.ค. 61 ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะสมอง EF
๐๐๕ ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะสมอง EF ผอ.รร.บ้านน้ำพุ ทราบ/ไปร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะสมอง EF ที่โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ ๒๖-๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ผอ.รร.บ้านนำ้พุ
26 ม.ค. 61 การประชุมสร้างความเข้าใจเรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ สู่การปฏิบติ
๐๓๓ การประชุมสร้างความเข้าใจเรื่องการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ สู่การปฏิบติ –แจ้งให้ครูวัชราวลี มาลา ไปเข้าร่วมประชุม/กลับมาแจ้งรายละเอียดในการประชุมให้คณะครูทราบ/ปฏิบัติต่อไป ที่โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ครูวัชราวลี มาลา
25 ม.ค. 61 ขอส่งแผนปฏิบัติงานของจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
๒๘๒ ขอส่งแผนปฏิบัติงานของจิตอาสา  เราทำความดีด้วยหัวใจ –ผอ.รร.บ้านน้ำพุ ทราบ/ไปร่วมกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ ตามกำหนด วัดโพธิ์ทอง ตำบลสะพานหิน ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
วัดโพธิ์ทอง ตำบลสะพานหิน ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
25 ม.ค. 61 การประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้นป.๑ - ป.๖ และม.๑-ม.๓ ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๐๑๐ การประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้นป.๑ - ป.๖ และม.๑-ม.๓ ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ –แจ้งคณะครูและบุคลากรทราบและดำเนินการ บันทึกผลให้เสร็จในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ในระบบ
ในระบบ คณะครูและบุคลากร
25 ม.ค. 61 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา
๐๓๔ ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา -แจ้งให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข ตอบแบบสำรวจการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา ส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
24 ม.ค. 61 การประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้นป.๑ - ป.๖ และม.๑-ม.๓ ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๐๑๐ การประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้นป.๑ - ป.๖ และม.๑-ม.๓ ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ –แจ้งคณะครูและบุคลากรทราบและดำเนินการ บันทึกผลให้เสร็จในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ในระบบ
ในระบบ คณะครูและบุคลากร
23 ม.ค. 61 ารประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้นป.๑ - ป.๖ และม.๑-ม.๓ ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๐๑๐ การประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้นป.๑ - ป.๖ และม.๑-ม.๓ ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ –แจ้งคณะครูและบุคลากรทราบและดำเนินการ บันทึกผลให้เสร็จในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ในระบบ
ในระบบ คณะครูและบุคลากร
22 ม.ค. 61 การประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้นป.๑ - ป.๖ และม.๑-ม.๓ ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๐๑๐ การประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้นป.๑ - ป.๖ และม.๑-ม.๓ ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ –แจ้งคณะครูและบุคลากรทราบและดำเนินการ บันทึกผลให้เสร็จในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ในระบบ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ คณะครูและบุคลากร
22 ม.ค. 61 อเลื่อนนัดประชุมเรื่องการมอบทุนนักเรียน
แจ้ง ผ.อ./รักษาการนายอำเภอนัดประชุมเตรียมความพร้อม ในวันที่ 22 ม.ค.61 เวลา 10.00 น. สถานที่ ร.ร.ศรีสโมสรวิทยา  ขอเลื่อน เวลา เป็น. 13.00 น. สถานที่เดิมครับ
ขอบคุณครั
ร.ร.ศรีสโมสรวิทยา ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
20 ม.ค. 61 โครงการ "รู้ลึก รู้จริง งบการเงินกับการบริหารสหกรณ์ในอนาคต"
ตามที่สหกรณ์กำหนดจัดโครงการ "รู้ลึก รู้จริง งบการเงินกับการบริหารสหกรณ์ในอนาคต"  วันที่ ๑๙ – ๒๐ ม.ค.๒๕๖๑ หน่วยหนองมะโมง ได้แก่   ๑. นายสุพจน์ วังบุญ  ๒. นางณฐพร ฉิมพาลี ๓. นายจำนง คลังสิน ๔. นางศิริวรรณ กลิ่นจันทร์ ๕. นายปรีชา โสภณ ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาทจำกัด
ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาทจำกัด ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
19 ม.ค. 61 ถึง 20 ม.ค. 61 โครงการ "รู้ลึก รู้จริง งบการเงินกับการบริหารสหกรณ์ในอนาคต"
ตามที่สหกรณ์กำหนดจัดโครงการ "รู้ลึก รู้จริง งบการเงินกับการบริหารสหกรณ์ในอนาคต"  วันที่ ๑๙ – ๒๐ ม.ค.๒๕๖๑ หน่วยหนองมะโมง ได้แก่   ๑. นายสุพจน์ วังบุญ  ๒. นางณฐพร ฉิมพาลี ๓. นายจำนง คลังสิน ๔. นางศิริวรรณ กลิ่นจันทร์ ๕. นายปรีชา โสภณ ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาทจำกัด
ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาทจำกัด ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
19 ม.ค. 61 การประชุมผ่านระบบ (Video Conference) การรายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑
๐๑๕ การประชุมผ่านระบบ (Video Conference) การรายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ –แจ้งให้ครูวรกร สุขเจริญ, ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุข ชมการประชุมผ่านระบบ (Video Conference) การรายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ผ่านระบบ Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
ผ่านระบบ (Video Conference) ครูวรกร สุขเจริญ, ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุข
18 ม.ค. 61 การดำเนินการจัดสอบ Per O NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๒๙๖ การดำเนินการจัดสอบ Per O NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐ –แจ้งให้ครูประจำชั้น ป.๖ ทราบ แต่งตั้งกรรมการ ดำเนินการสอบ  ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ส่งผลการสอบ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ สพป.ชัยนาท Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูประจำชั้น ป.๖ ทราบ แต่งตั้งกรรมการ
17 ม.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

เรียนท่านประธานฯ คณะกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบฯ ทุกท่านวันที่ 17 มกราคมคม 2561 ประธานฯ กำหนดเป็นวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ตั้งแต่เวลา 9.30 น. ขอให้ทุกท่านแต่งตัวสวยๆ หล่อๆ เพื่อถ่ายรูปเพื่อจัดทำ ทำเนียบคณะกรรมการ ฯ ชุดที่ 58 มาพร้อมเพรียงกันนะครับ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
16 ม.ค. 61 จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า – ประปา
๓๐๘ จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ประปา ผอ.รร.บ้านน้ำพุ ทราบ ดำเนินการขอขยายไฟฟ้า งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
16 ม.ค. 61 การจัดงานวันครู ศูนย์หนองมะโมง

การจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑  วันอังคาร ที่ ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๑ณ อาคารโดมโรงเรียนวัดวังน้ำขาว

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
อาคารโดมโรงเรียนวัดวังน้ำขาว คณะครูและบุคลากร
15 ม.ค. 61 ให้จัดส่ง School Improvement Plan และ ID Plan
๐๑๙ ให้จัดส่ง School Improvement Plan และ ID Plan -ผอ.รร.บ้านน้ำพุทราบ/ดำเนินการ ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ สพป.ชัยนาท Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ที่ สพป.ชัยนาท ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
15 ม.ค. 61 ถึง 30 ม.ค. 61 การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการศึกษา(ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)
๐๒๖ การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการศึกษา(ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) –แจ้งครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุข ดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการศึกษา(ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ในระหว่างวันที่ ๑๕-๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล และครูทิพวรรณ ถึงสุข
09 ม.ค. 61 การดำเนินการจัดสอบ Per O NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๒๙๖ การดำเนินการจัดสอบ Per O NET ปีการศึกษา ๒๕๖๐ –แจ้งให้ครูประจำชั้น ป.๖ ทราบ แต่งตั้งกรรมการ ดำเนินการสอบ  ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ ส่งผลการสอบ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ สพป.ชัยนาท Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูประจำชั้น ป.๖ ทราบ แต่งตั้งกรรมการ
08 ม.ค. 61 การดำเนินการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน และแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ
๐๐๖ การดำเนินการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของโรงเรียน และแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตของกระทรวงศึกษาธิการ -แจ้งให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข รายงานข้อมูลรายงานข้อมูลการใช้งานอินเตอร์แบบออนไลน์ ภายในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑(รับหนังสือช้า) Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบออนไลน์ ครูทิพวรรณ ถึงสุข
29 ธ.ค. 60 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดกีฬา
๓๐๒ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดกีฬา ผอ.รร.บ้านน้ำพุ ทราบ ไปร่วมร่วมพิธีเปิดกีฬา ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม  ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนบ้านสะพานหิน Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ที่โรงเรียนบ้านสะพานหิน ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
29 ธ.ค. 60 เชิญประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference

แจ้ง ผอ.รร.และรก.ผอ.รร.ในศูนย์ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เชิญประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference พร้อมกันทุกท่านที่โรงเรียนวัดวังน้ำขาว เวลา 08.00 น. เสร็จแล้วประชุมศูนย์ต่อ จึงเชิญคณะกรรมการศูนย์ประชุมตามวันดังกล่าวครับ

โรงเรียนวัดวังน้ำขาว เวลา 08.00 น. คณะกรรมการศูนย์
28 ธ.ค. 60 การคัดเลือกเด็กที่มีความประพฤติดี เพื่อรับเกียรติบัตรในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
๓๐๗ การคัดเลือกเด็กที่มีความประพฤติดี เพื่อรับเกียรติบัตรในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ –แจ้งคณะครูทราบและดำเนินการ ส่ง สพป.ชัยนาท ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม  ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท คณะครู
27 ธ.ค. 60 ขอเชิญ ผอ.รร.รก.ผอ.รร.และกรรมการศูนย์ประชุม

ขอเชิญ ผอ.รร.รก.ผอ.รร.และกรรมการศูนย์ประชุมในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.ณ โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด

โรงเรียนบ้านเขาเกล็ด ผอ.รร.บ้านน้ำพุ และครูวิรัช มารยาท
25 ธ.ค. 60 ขอเชิญร่วมส่งบุคลากร ร่วมกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด การนวดบำบัดแก่ครูผู้สอนเด็กพิการ
๒๙๘ ขอเชิญร่วมส่งบุคลากร ร่วมกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด การนวดบำบัดแก่ครูผู้สอนเด็กพิการ –แจ้งให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข จัดทำแบบตอบรับไปร่วมกิจกรรมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๖๐ และแจ้งครูพัชรี อินทร์ทอง ไปร่วมร่วมกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด การนวดบำบัดแก่ครูผู้สอนเด็กพิการ ที่ห้องประชุมโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาท ในวันที่ ๒๓ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ที่ห้องประชุมโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาท ครูพัชรี อินทร์ทอง
24 ธ.ค. 60 ขอเชิญร่วมส่งบุคลากร ร่วมกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด การนวดบำบัดแก่ครูผู้สอนเด็กพิการ
๒๙๘ ขอเชิญร่วมส่งบุคลากร ร่วมกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด การนวดบำบัดแก่ครูผู้สอนเด็กพิการ –แจ้งให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข จัดทำแบบตอบรับไปร่วมกิจกรรมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๖๐ และแจ้งครูพัชรี อินทร์ทอง ไปร่วมร่วมกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด การนวดบำบัดแก่ครูผู้สอนเด็กพิการ ที่ห้องประชุมโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาท ในวันที่ ๒๓ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ที่ห้องประชุมโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาท ครูพัชรี อินทร์ทอง
23 ธ.ค. 60 ขอเชิญร่วมส่งบุคลากร ร่วมกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด การนวดบำบัดแก่ครูผู้สอนเด็กพิการ
๒๙๘ ขอเชิญร่วมส่งบุคลากร ร่วมกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด การนวดบำบัดแก่ครูผู้สอนเด็กพิการ –แจ้งให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข จัดทำแบบตอบรับไปร่วมกิจกรรมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๖๐ และแจ้งครูพัชรี อินทร์ทอง ไปร่วมร่วมกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด การนวดบำบัดแก่ครูผู้สอนเด็กพิการ ที่ห้องประชุมโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาท ในวันที่ ๒๓ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ที่ห้องประชุมโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาท ครูพัชรี อินทร์ทอง
22 ธ.ค. 60 เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๗-๒๕๖๐
๒๙๗ เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๗-๒๕๖๐ ผอ.รร.บ้านน้ำพุ ทราบ ไปร่วมประชุมที่โรงแรมแฟนตาซี ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๖๐ แต่งเครื่องแบบ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงแรมแฟนตาซี แต่งเครื่องแบบ ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
22 ธ.ค. 60 การเตรียมความพร้อมการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) และการสอบอ่าน ป.๑(RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๒๘๘ การเตรียมความพร้อมการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) และการสอบอ่าน ป.๑(RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผ่านระบบโปรแกรม NT Access –แจ้งให้ครูพัชรี อินทร์ทอง, ครูวัชราวลี มาลา และครูทิพวรรณ ถึงสุข ดำเนินการ ในระบบ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ รูพัชรี อินทร์ทอง, ครูวัชราวลี มาลา และครูทิพวรรณ ถึงสุข
22 ธ.ค. 60 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ วันที่ ๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ค่ายลูกเสือไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท (MT ฟาร์ม) โรงเรียนบ้านน้ำพุ มีลูกเสือ เนตรนารี ทั้งหมด ๑๕ คน ครูผู้ดูแล ๑ คน ค่าหัวคนละ ๒๘๐ บาท
ที่ค่ายลูกเสือไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท (MT ฟาร์ม) ครูวัชราวดี มาลา
21 ธ.ค. 60 ขอส่งแผนปฏิบัติงานของจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
๒๘๒ ขอส่งแผนปฏิบัติงานของจิตอาสา  เราทำความดีด้วยหัวใจ –ผอ.รร.บ้านน้ำพุ ทราบ/ไปร่วมกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ ตามกำหนด หมู่ ๓ ตำบลสะพานหิน ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
หมู่ ๓ ตำบลสะพานหิน ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
21 ธ.ค. 60 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ วันที่ ๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ค่ายลูกเสือไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท (MT ฟาร์ม) โรงเรียนบ้านน้ำพุ มีลูกเสือ เนตรนารี ทั้งหมด ๑๕ คน ครูผู้ดูแล ๑ คน ค่าหัวคนละ ๒๘๐ บาท
ที่ค่ายลูกเสือไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท (MT ฟาร์ม) ครูวัชราวดี มาลา
20 ธ.ค. 60 อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ งบลงทุน
๒๙๕ อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ งบลงทุน แจ้งให้ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล ดำเนินการก่อสร้างรั้ว ส่งเอกสารภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
20 ธ.ค. 60 ขอเชิญอบรม
๓๐๐ ขอเชิญอบรม –แจ้งให้ครูพัชรี อินทร์ทอง ไปเข้าร่วมอบรมสร้าวจิตปัญญาศึกษา ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม  ๒๕๖๐ ที่ห้องประชุมโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ที่ห้องประชุมโรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท ครูพัชรี อินทร์ทอง
20 ธ.ค. 60 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ วันที่ ๒๐-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ค่ายลูกเสือไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท (MT ฟาร์ม) โรงเรียนบ้านน้ำพุ มีลูกเสือ เนตรนารี ทั้งหมด ๑๕ คน ครูผู้ดูแล ๑ คน ค่าหัวคนละ ๒๘๐ บาท
ที่ค่ายลูกเสือไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท (MT ฟาร์ม) ครูวัชราวดี มาลา
18 ธ.ค. 60 ขอเชิญร่วมส่งบุคลากร ร่วมกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด การนวดบำบัดแก่ครูผู้สอนเด็กพิการ
๒๙๘ ขอเชิญร่วมส่งบุคลากร ร่วมกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด การนวดบำบัดแก่ครูผู้สอนเด็กพิการ –แจ้งให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข จัดทำแบบตอบรับไปร่วมกิจกรรมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๖๐ และแจ้งครูพัชรี อินทร์ทอง ไปร่วมร่วมกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด การนวดบำบัดแก่ครูผู้สอนเด็กพิการ ที่ห้องประชุมโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาท ในวันที่ ๒๓ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ศูนย์การศึกษาพิเศษชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
14 ธ.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด ในวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.  ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
10 ธ.ค. 60 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
๒๙๔ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ผอ.รร.บ้านน้ำพุ ทราบ/ดำเนินการ จัดทำคำสั่งจัดตั้งศูนย์ภายในสถานศึกษา ส่ง สพป.ชัยนาท ภายในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่ง สพป.ชัยนาท ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
08 ธ.ค. 60 ประชุม รร.Nodeและเครือข่าย
ท่าน ประชุม รร.Nodeและเครือข่าย ที่วังคอไห วันที่ 8 ธค.60 เวลา 9.00 น.ครับ
ที่วังคอไห ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
08 ธ.ค. 60 การดำเนินงานโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
๒๙๑ การดำเนินงานโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ –ผอ.รร.บ้านน้ำพุ ทราบ/ดำเนินการ จัดทำรายงานผลการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ส่ง สพป.ชัยนาท ทุกวันที่ ๘ ของเดือน Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่ง สพป.ชัยนาท ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
08 ธ.ค. 60 เลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
๒๘๙ เลื่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน –แจ้งให้ครูวรกร สุขเจริญ ทราบ ไปเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ที่ห้องประชุม สพป.ชัยนาท ชั้น ๓ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ที่ห้องประชุม สพป.ชัยนาท ชั้น ๓ ครูวรกร สุขเจริญ
07 ธ.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการเงินกู้
ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.  ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
06 ธ.ค. 60 อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี ๒๕๖๑ งบดำเนินงาน
๒๘๔ อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณปี ๒๕๖๑ งบดำเนินงาน แจ้งให้ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ส่งเอกสารภายในวันที่ ๖ ธันวาคม  ๒๕๖๐ ที่ สพป.ชัยนาท Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สพป.ชัยนาท ครูปฐานัดดา ปีติกรสกุล
04 ธ.ค. 60 ขอส่งแผนปฏิบัติงานของจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
๒๘๒ ขอส่งแผนปฏิบัติงานของจิตอาสา  เราทำความดีด้วยหัวใจ –ผอ.รร.บ้านน้ำพุ ทราบ/ไปร่วมกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ ตามกำหนด หมู่ที่ ๒ ตำบลสะพานหิน ในวันที่ ๔ ธันวาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
หมู่ที่ ๒ ตำบลสะพานหิน ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
03 ธ.ค. 60 การกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการศึกษาระดับภาค
๒๙๓ การกรอกข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการศึกษาระดับภาค –ผอ.รร.บ้านน้ำพุ ทราบ/ดำเนินการ กรอกข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการศึกษาระดับภาค ในระบบ ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ในระบบ ผอ.รร.บ้านน้ำพุ
01 ธ.ค. 60 ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปี ครั้งที่ ๘
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสองปี ครั้งที่ ๘ ประเมิน นางสาวปฐานัดดา ปีติกรสกุล  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
โรงเรียนบ้านน้ำพุ นางสาวปฐานัดดา ปีติกรสกุล
30 พ.ย. 60 การประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้น ป.๑ – ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๒๗๐ การประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้น ป.๑ ป.๖ และ ม.๑-ม.๓   ครั้งที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ –แจ้งให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข ดาวโหลดแบบประเมิน และบันทึกผล online ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งดำเนินการสอบ ที่โรงเรียนบ้านน้ำพุ ในวันที่ ๒๑-๒๙ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ รายงานบันทึกผล online ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ครูทิพวรรณ ถึงสุข
30 พ.ย. 60 กำหนดการจัดรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนต่อโรงเรียน(อวดโชว์ประชันผลงาน)

กำหนดการจัดรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนต่อโรงเรียน(อวดโชว์ประชันผลงาน) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม.........วันที่ ๓๐..พฤศจิกายน ๒๕๖๐...............................................
โรงเรียนบ้านน้ำพุ คณะครูและบุคลากร
30 พ.ย. 60 สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๒๘๗ สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  –แจ้งให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข ดำเนินการสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ส่ง สพป.ชัยนาท ภายใน ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ส่ง สพป.ชัยนาท ครูทิพวรรณ ถึงสุข
29 พ.ย. 60 การประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้น ป.๑ – ป.๖ และ ม.๑-ม.๓ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๒๗๐ การประเมินการอ่านการเขียน นักเรียนชั้น ป.๑ ป.๖ และ ม.๑-ม.๓   ครั้งที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๐ –แจ้งให้ครูทิพวรรณ ถึงสุข ดาวโห