ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านน้ำพุ

                   โรงเรียนบ้านน้ำพุ  ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่  ปี  พ.ศ.  ๒๕๑๒  โดยมีนายอำนาจ  น่วมเกตุ  เป็นผู้ทำการสอนโดยใช้อาคารชั่วคราวที่ประชาชนร่วมกันก่อสร้าง  จำนวน  ๑  หลัง  เป็นสถานที่เรียน  และต่อมา  เมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๓  ได้หยุดทำการสอนชั่วคราว  เนื่องจากนายอำนาจ  น่วมเกตุ  ลาออกจากราชการ  

ต่อมา  ปี  พ.ศ.  ๒๕๑๔  ได้เปิดทำการสอน  โดยมีนายมณฑล  เกษมณี  มาทำการสอนพร้อมด้วย  นายยนต์  คุณป้อง  เป็นผู้ช่วยครูทำการสอน  

ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ได้เปิดขยายการศึกษาทำการสอนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๓  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  ป.๑  ก  จำนวน  ๔  ห้องเรียน  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  โดยมีนายสวรรค์  บัวทอง  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  

ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๔  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ  ๓๑๓  A  จำนวน  ๑  หลัง  

ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๕  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.๑๐๒  จำนวน  ๑  หลัง  ๓  ห้องเรียน  โดยมีนายผิน  พยัคฆ์มาก  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  มีครูทำการสอน  จำนวน  ๗  คน  ภารโรง  ๑  คน 

ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๖  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  จำนวน  ๒  หลัง  แบบองค์การ  ๑  หลัง  โดยรื้อย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหนองโสน  ๑  หลัง  และอาคารเรียนแบบ  สปช.๑๐๒  จำนวน  ๑  หลัง  ในราคา  ๑๗๐,๐๐๐  บาท  โดยมีครู  ๙  คน 

ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๗  ได้รับงบประมาณรื้อย้ายบ้านพักครู  จากโรงเรียนบ้านหนองโสนอีก  ๑ หลัง 

ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๙  ได้รับงบประมาณก่อสร้างเรือนเพาะชำ  ๑  หลัง  งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐  บาท  และอาคารเรียนแบบ  สปช.๑๐๒  จำนวน  ๑  หลัง  งบประมาณ  ๔๑๙,๕๐๐  บาท  มีครู  ๙  คน  ภารโรง  ๑  คน ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๐  นายอรัญ  นิลทมร  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านน้ำพุ  ตั้งแต่วันที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๓๐  มีครู  ๑๑  คน  ภารโรง  ๑  คน   นักเรียน  ๒๔๒  คน 

ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๑  ได้จัดสร้างหอกระจายข่าว  จำนวน  ๑  หลัง  โดยได้รับงบประมาณจาก  นายบุญธง  สงฆ์ประชา  ส.ส.  จังหวัดชัยนาท  เป็นเงิน  ๑๕,๐๐๐  บาท 

ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๒  คณะครู  พร้อมด้วยประชาชนร่วมกันจัดสร้างสถานที่จอดรถนักเรียน  ขนาดกว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๑๒  เมตร  คิดเป็นเงิน  ๔๑,๗๓๖  บาท  

ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ได้จัดสร้างซุ้มพระพุทธรูป  ขนาด  กว้าง  ๑.๒๐  เมตร  สูง  ๓.๕๐  เมตร  โดยนายจิ้น  เหลืองวิไล  ร่วมบริจาคเป็นเงิน  ๕,๐๐๐  บาท 

ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ได้รับงบประมาณจากกรมประมงขุดบ่อเลี้ยงปลา  จำนวน  เนื้อที่  ๒  ไร่เศษ  เป็นเงิน  ๗๔,๐๐๐  บาท  

ปี พ.ศ.  ๒๕๓๕  ได้รับงบประมาณขุดบ่อน้ำตื้น  จากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยนาท  จำนวน  ๒  แห่ง  งบประมาณ  ๑๕,๐๐๐  บาท 

ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  แบบ  สปช.๓๐๑/๒๖  จำนวน  ๑  หลัง  เป็นเงิน  ๑๘๐,๐๐๐  บาท  

- ได้รับงบประมาณสร้างสนามวอลเล่ย์บอล  ๑  สนาม  ขนาด  ๑๘x๒๖  เมตร  เป็นเงิน  ๘๐,๐๐๐  บาท  

-  จัดสร้างสนามตะกร้อ  ขนาด  ๘.๒๐x๑๖.๔๐x๐.๑๗  เมตร  โดยมีคณะครูและประชาชนร่วมกันบริจาค  เป็นเงิน  ๑๒,๐๒๒.๕๐  บาท  

ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ได้จัดสร้างห้องเรียน  ๑  ห้อง  เป็นเงิน  ๘๐,๐๐๐  บาท  

ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๙  ได้จัดสร้างประปา  จำนวน  ๑  แห่ง  รวมอ่างล้างมือ  จำนวน  ๕  ที่  เป็นเงิน  ๒๑,๑๒๕  บาท  

ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ได้รับงบประมาณโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา  ดังนี้ 

งบปรับปรุงห้องเรียน  

๑. ห้องคอมพิวเตอร์                จำนวน  ๑  ห้อง  เป็นเงิน  ๔๔,๙๓๘  บาท  

๒. ห้องปฏิบัติการทางภาษา     จำนวน  ๑  ห้อง  เป็นเงิน  ๔๔,๗๐๙  บาท  

๓. ห้องวิทยาศาสตร์                จำนวน  ๑  ห้อง  เป็นเงิน  ๓๙,๙๕๑  บาท 

งบประมาณค่าครุภัณฑ์  

๑. ห้องคอมพิวเตอร์                จำนวน  ๑  ห้อง  เป็นเงิน  ๓๖๕,๔๐๐ บาท  

๒. ห้องปฏิบัติการทางภาษา     จำนวน  ๑  ห้อง  เป็นเงิน  ๓๐๑,๓๐๐ บาท 

๓. ห้องวิทยาศาสตร์                จำนวน  ๑  ห้อง  เป็นเงิน   ๙๙,๐๐๐  บาท 

ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๔  นายอรัญ  นิลทมร  ได้รับคำสั่งให้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง  และได้แต่งตั้งให้นายวิเชียร  สุขเทศ  ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลหนองมะโมง  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านน้ำพุ  ได้รับงบประมาณสร้างสนามลานกีฬา  จำนวน  ๑  ที่  เป็นเงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ได้รับบริจาคสร้างป้ายโรงเรียนจัดทำด้วยหินอ่อน  เป็นเงิน  ๔๐,๐๐๐  บาท  โดยนายสุวัฒน์  -  นางมาเลียม  วงษ์วานิช  

ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม  แบบ  สปช.๓๐๑/๒๖  ราคา  ๙๐,๙๐๐  บาท  และนายวิเชียร  สุขเทศ  ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งในปอด  เมื่อวันที่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๔๖ 

ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  นายเกิดศักดิ์  ห่วงไธสงค์  ได้รับคำสั่งให้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำพุ  เมื่อวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๔๘  

ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ได้รับบริจาคสร้างอาคารเรียนแบบสร้างเอง ๒ ห้องเรียน ๑ หลัง จากบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด  เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท

ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ได้รับการก่อสร้างประปา จำนวน ๑ ที่ จากองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน โดยรื้อย้ายมาจาก หมู่ ๕ ตำบลสะพานหิน

ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ได้รับการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ จำนวน ๑ ที่ จากงบประมาณหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลสะพานหิน เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท

ปี  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช.๖๐๓/๒๖ จำนวน ๑ หลัง จำนวนเงิน ๒๒๗,๐๐๐ บา 

ปี  พ.ศ.  ๒๕๖๐  นายเกิดศักดิ์  ห่วงไธสงค์  ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านน้ำพุ  จนถึงปัจจุบัน  จัดการศึกษา    ระดับ มีนักเรียนทั้งสิ้น  ๙๔  คน มีข้าราชการครู  ๖  คน   ครูอัตราจ้าง  ๑  คน  ครูจ้างสอน ๑ คน ครปฏิบัติงานธุระการ ๑ คน นักการภารโรง  ๑  คน พนังงานขับรถยนต์ ๑ คน แม่ครัว ๑ คน