ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

                         คำขวัญของโรงเรียน

                                     “ มีสุข ดี เก่ง  “

                         คติพจน์ของโรงเรียน

                                           “ สุ  จิ  ปุ  ลิ “

                         ต้นไม้ประจำโรงเรียน

                                         “ ต้นสัตบรรณ “

                       สัญลักษณ์ของโรงเรียน