ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

                                          วิสัยทัศน์

                                                 "เรียนสุข สนุกสอน" 
             

                                          ความเชื่อ

          “ให้ครูรักเด็กเด็กรักครู ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กนักเรียนที่เก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า ให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” เป็นพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เป็นการสร้างความพร้อมและความดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน"

 

                                   ปรัชญาของโรงเรียน

                          “ สุ จิ ปุ ลิ : ทักษะของนักปราชญ์หรือบัณฑิตพึงมี "


                                  ต้นไม้ประจำโรงเรียน

                                                      “ ต้นสัตบรรณ "


อัตลักษณ์

“กำกับสติตนเอง : กายคือบ้าน รู้ตัวคือการได้กลับบ้าน”


เอกลักษณ์

“จิตศึกษา พัฒนาปัญญาภายใน งอกงามสู่ความไม่มี”


สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน-เหลือง