ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

ทิศทางในอนาคต ความคาดหวัง พันธกิจ

              โรงเรียนได้กำหนดทิศทางในอนาคต ความคาดหวัง วิสัยทัศน์
                     (๑)  พัฒนาโรงเรียนที่เปลี่ยนแปลงเชิงระบบโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาจิตศึกษา PBL และ PLC
                     (๒)  คณะครูนำนวัตกรรมการศึกษาจิตศึกษา PBL และ PLC มาจัดการเรียนรู้ของครูและนักเรียน
                     (๓)  มีการจัดการเชิงระบบควบคุมคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ กระแสพระราชดำรัส ร.๙, ๗ จุดเน้น
                     (๔)  นักเรียนมีกิจกรรมพัฒนานักเรียนที่หลากหลายเหมาะสมกับความสนใจของผู้เรียน
               และระบบควบคุมภายในห้องเรียน
                     (๕)  มีการพัฒนาครูด้วยการ ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
               Community :PLC)
                     (๖)  มีการทำงานกับผู้ปกครอง ชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้ จัดการศึกษา ดูแลนักเรียนร่วมกัน
                     (๗)  จัดบรรยากาศให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความสุขที่เอื้อต่อการเรียนรู้

เป้าหมาย

                       ๑.น้อมนำพระราชดำรัสของรัชกาลที่ ๙ ที่ว่า ครูรักเด็ก เด็กรักครู มาสร้างแรงบันดาลใจแก่ครูและบุคลากรในโรงเรียน
                       ๒.นักเรียนทุกคนได้พัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านจิตวิญญาณ ด้านอารมณ์ ด้านสมอง และด้าน                      ร่างกาย
                       ๓.สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรซึ่งแยกกัน ในบริบทของวิชาหลักและรูปแบบสหวิทยาการ การเรียนรู้นวัตกรรมที่บูรณา                       การ  ในการใช้ปัญหาเป็นฐาน และขอสนับสนุนให้รวมทรัพยากรของชุมชน ภูมิปัญญาชาวบ้าน แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน
                       ๔.ครูได้รับการพัฒนาในระบบชุมชนแห่งการเรียนรู้
                       ๕.ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ๓R x ๗C