ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตร โรงเรียนบ้านน้ำพุ พ.ศ. ๒๕๕๑
หลักสูตร-มาตรฐานและตัวชี้วัด