ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารราชการ
อ่านคล่อง เขียนคล่อง ปี 2557
อ่านคล่อง เขียนคล่อง ปี 2557
คำสั่งโรงเรียน
คำสั่งโรงเรียน ปี 2556
ระเบียบวาระ/รายงานการประชุม
ระเบียบวาระ/รายงานการประชุม ปี 2556
รูปแบบงาน/ธุรการประจำช้นเรียน
รูปแบบงานธุรการประจำช้นเรียน ปี 2556
แบบฟอร์มหนังสืองานสารบรรณ                                                                                                                                         
หลักฐานการรับ-จ่ายเงิน
หลักฐานการจ่ายเงินเดือน ปี 55
ข้อมูลสาระสนเทศ
ข้อมูลสาระสนเทศ ปี 2556
นโยบาย ด้านการศึกษา
นโยบาย ด้านการศึกษา ปี 2556
แผนปฏิบัติราชการประจำปี
แผนปฏิบัติราชการประจำปี ปี 2555
หลักสูตรโรงเรียนบ้านน้ำพุ
หลักสูตรโรงเรียนบ้านน้ำพุ 2551
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน
ประกาศ โรงเรียน
ประกาศ โรงเรียน ปี 2558
ประกาศ โรงเรียน ปี 2559
ประกาศ โรงเรียน ปี 2560
ประกาศ โรงเรียน ปี 2561
ประกาศ โรงเรียน ปี 2562
ประกาศ โรงเรียน ปี 2563

บันทึกข้อความ
บันทึกข้อความ ปี 2558
บันทึกข้อความ ปี 2559
บันทึกข้อความ ปี 2560
บันทึกข้อความ ปี 2561
บันทึกข้อความ ปี 2562
บันทึกข้อความ ปี 2563

หนังสือราชการ
หนังสือราชการเดือน ม.ค.2556        หนังสือราชการเดือน ม.ค.2559
หนังสือราชการเดือน ม.ค.2557        หนังสือราชการเดือน ม.ค.2560
หนังสือราชการเดือน ก.พ.2557        หนังสือราชการเดือน ก.พ.2560
หนังสือราชการเดือน ธ.ค.2557         หนังสือราชการเดือน ธ.ค.2560
หนังสือราชการเดือน ม.ค.2558
งานบริหารโรงเรียน

บริหารงานโรงเรียน ปี 2563
บริหารงานโรงเรียน ปี 2562
บริหารงานโรงเรียน ปี 2561
บริหารงานโรงเรียน ปี 2560

บริหารงานโรงเรียน ปี 2559

บริหารงานโรงเรียน ปี 2558

บริหารงานโรงเรียน ปี 2557

งานบริหารโรงเรียน ปี 2556

งานบริหารโรงเรียน ปี 2555

งานบริหารโรงเรียน ปี 2554

งานบริหารโรงเรียน ปี 2553

งานบริหารโรงเรียน ปี 2553(ต่อ)

งานบริหารโรงเรียน ปี 2552

งานบริหารโรงเรียน ปี 2551

งานบริหารโรงเรียน ปี 2550

งานบริหารโรงเรียน ปี 2549

งานบริหารโรงเรียน ปี 2548

งานบริหารโรงเรียน ปี 2547

งานบริหารโรงเรียน ปี 2546
แผนบริหารราชการ ระยะ 4 ปี
แผนบริหารราชการโรงเรียน ปี 2557-2560