ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2

แผนการเรียนรู้  Q. 3/2562
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

PBL

week1

week1

week1

week1

week2

week2

week2

week2

Week3

Week3

Week3

Week3

Week4

Week4

Week4

Week4

Week5

Week5

Week5

Week5

Week6

Week6

Week6

Week6

Week7

Week7

Week7

Week7

Week8

Week8

Week8

Week8

Week9

Week9

Week9

Week9

Week10

Week10

Week10


Week10