ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

กรอบมาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านน้ำพุ พ.ศ.2562

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านน้ำพุ เป็นการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ(Node) ที่เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาทั้งระบบโดยใช้นวัตกรรมการศึกษา จิตศึกษา PBL และ PLC ตามโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ (Node) ที่เปลี่ยนแปลงเชิงระบบโดยใช้นวัตกรรมการศึกษา จิตศึกษา PBL และ PLCของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์(อ่านเพิ่มเติม)

ระบบบริหารงานในห้องเรียนของโรงเรียนบ้านน้ำพุ

       โรงเรียนบ้านน้ำพุได้น้อมนำกระแสพระราชดำรัส ร.9  “ครูรักเด็ก เด็กรักครู” และ “...ความรู้ที่จะศึกษามีอยู่สามส่วน คือ ความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความคิดอ่านตามเหตุผลความเป็นจริง ซึ่งแต่ละคนควรเรียนรู้ให้ครบเพื่อสามารถนำไปใช้ประกอบกิจการงาน และแก้ปัญหาทั้งปวงได้อย่างมีประสิทธิภาพ...” มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การควบคุมระบบการเรียนรู้และคุณภาพของห้องเรียน(อ่านเพิ่มเติม)


รูปแบบการบริหารโรงเรียนเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนตนเอง  เนื่องจากไม่มีการบริหารรูปแบบใดที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการบริหารโรงเรียน ดังนั้นจึงได้ศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพและนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารโรงเรียนบ้านน้ำพุ(อ่านเพิ่มเติม)

Education News
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
Executive

นายเกิดศักดิ์ ห่วงไธสงค์
Director
    สิงหาคม 2563   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1
234 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
2324 25 26272829
3031     
Calendar
05 ส.ค. 63 ถึง 04 ส.ค. 63
แจ้งครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีรายชื่อดำเนินการกรอกข้อมูลโครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ
06 ส.ค. 63 ถึง 05 ส.ค. 63
การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปี 2563
07 ส.ค. 63
ทุนนิธิองค์พระปฐมเจดีย์ ปี 2563
09 ส.ค. 63
ขอเชิญประชุม
10 ส.ค. 63
การส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562
10 ส.ค. 63
การจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (Business Contrnuity Plan BCP)
10 ส.ค. 63
โครงการศึกษาและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเด็กปฐมวัยจังหวัดชัยนาท
11 ส.ค. 63
การดำเนินงานพัฒนาสุขภาพและโภชนาการนักเรียน ตามเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีฯ
11 ส.ค. 63
การบริหารจัดการหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ตามมติคณะรัฐมนตรี รอบที่ 3
13 ส.ค. 63
การสำรวจความต้องการชุดอุปกรณ์เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ในระบบดิจิทัล (กล่องดิจิทัลทีวี)สำหรับการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดขอ
14 ส.ค. 63
การดำเนินงานตามนโยบายด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
14 ส.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรบันทึกข้อมูลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนฯ ปัญหาการเรียนรู้ ออทิสติก และปัญหาพฤติกรรม อารมณ์
14 ส.ค. 63
จับอบรม ปปช.สพฐ.น้อย โครง๑๗๓ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
15 ส.ค. 63
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูผู้ฤสอนระดับปฐมวัยตอนแบบสำรวจ
15 ส.ค. 63
การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ปีการศึกษา 2563
16 ส.ค. 63
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1-2563 ผ่านระบบ Teleconference (ขอแก้ไขกำหนดประชุมเป
18 ส.ค. 63
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการเครื่องข่ายอินเทอร์เน็ต
20 ส.ค. 63
การคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564
20 ส.ค. 63
ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563
21 ส.ค. 63
โครงการ ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 10) และโครงการ โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 5)
21 ส.ค. 63
ขอเชิญร่วมแสดงกตเวทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563
25 ส.ค. 63
การอุดหนุนงบฯ ดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ปี ๒๕๖๓
25 ส.ค. 63
การอุดหนุนงบฯ ดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ปี ๒๕๖๓
04 ก.ย. 63
การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปี 2563
รับเรื่องร้องเรียน

PBL Q 1/2560

ปฏิรูปการศึกษาเอง...ไม่ต้องรอรูปเอง NUMPUO MODEL

เมนูภาระกิจ
Link
Stats
Start 05/10/2013
Last Update 13/08/2020
Visitors 891309
Page Views 1053846