ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พระราชทานให้กับคณะองคมนตรีในการจัดตั้งกองทุนการศึกษา เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๕ ทำให้พวกเรามุ่งมั่นที่จะสนองพระราชประสงค์ด้วยการส่งเสริมให้ “ครูรักเด็กและเด็กรักครู เน้นให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกันแต่ให้แข่งขันกับตัวเอง” อีกทั้งเพื่อสร้างความพร้อมให้กับโรงเรียนและสร้างความดีให้เกิดขึ้นในโรงเรียน ข้าพเจ้าขอน้อมนำพระราชกระแส ฯ ดังกล่าวมาเป็นหลักการในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
ข่าวประชาสัมพันธ์
๑๑.๑ การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 11 ต.ค. 62
๑๑.๑ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 11 ต.ค. 62
๑๑.๑ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 11 ต.ค. 62
๑๑ ขอความร่วมมือติดตามตรวจสอบเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม 11 ต.ค. 62
๑๑ (สิ่งที่ส่งมาด้วย๓) รายชื่อ 11 ต.ค. 62
๑๑ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) หนังสือรับรองการไม่มีตัวตน 11 ต.ค. 62
๑๑ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา 11 ต.ค. 62
๑๐ ประชาสัมพันธ์เรื่องสัตว์จรจัดในสถานศึกษา 11 ต.ค. 62
๐๙ การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center (DMC) ภาคเรียนที่ ๒ 11 ต.ค. 62
๐๘.๒ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการจำหน่ายดอกพุทธรักษา 11 ต.ค. 62

กรอบมาตรฐานการศึกษา เพื่อประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านน้ำพุ พ.ศ.2562

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านน้ำพุ เป็นการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ(Node) ที่เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาทั้งระบบโดยใช้นวัตกรรมการศึกษา จิตศึกษา PBL และ PLC ตามโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ (Node) ที่เปลี่ยนแปลงเชิงระบบโดยใช้นวัตกรรมการศึกษา จิตศึกษา PBL และ PLCของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์(อ่านเพิ่มเติม)

กิจกรรมการเรียนการสอน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูประจำชั้นเรียนทุกชั้นเรียนเข้าร่วมจัดทำหลักสูตร โครงสร้าง มาตรฐานและตัวชี้วั
ปิด Q 2/2562 : รายงานประมวลผลารเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ : ชั้น ป.1 หน่วย หนูทำได้ เต้นประกอบเพลง
วันสุดท้ายของการเรียน.Last day. หมูกระทะสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำพุ เด็กๆมีความสุข

แผน "7 จุดเน้น เพื่อพัฒนาการ..สู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์" 

จิตศึกษา / PBL(Problem based Learning) / PLC(Professional Learning Community) / คณิตศาสตร์ Pro-Active / ภาษาไทย ผ่านวรรณกรรม / ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร / พัฒนาทักษะกระบวนการทางความคิด(EF)

แผนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน quarter 1-4 ปีการศึกษา 2561 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ Project-Bassed Learning จิตศึกษา
 
การพัฒนาองค์กรด้วยการสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) จะสร้างได้ต้องมีสัมพันธภาพของบุคคลต่างๆ เปิดใจและไว้วางใจกัน ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดึงความรู้ออกมาเป็นปัญญาปฏิบัติได้ เป็นเช่นนี้จะมีคุณประโยชน์มากมายมหาศาล
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
การเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ จิตศึกษา PBL และ PLC ของโรงเรียนบ้านน้ำพุ จังหวัดชัยนาท (396/0) 06 พ.ย. 60
ด้อยโอกาส-ยากจนไทย” มีคะแนนสอบสูงระดับโลก (332/0) 20 ต.ค. 60
จิตวิทยาเชิงบวกกับการพัฒนาปัญญาภายใน (337/0) 08 ต.ค. 60
ส่งเสริมเด็กให้กล้าพูดและยอมรับกับความไม่เข้าใจ (343/0) 08 ต.ค. 60
เพื่อความเป็นครูที่สมบูรณ์ (342/0) 04 ต.ค. 60
วิธีสอนแบบโมเดลซิปปา (CIPPA) (548/0) 28 ก.ย. 60
8 กลเม็ดเด็ดรับมือเด็กเอาแต่ใจ (323/0) 26 ก.ย. 60
โรงเรียนที่กำลังมาแรงในเยอรมนี ไม่มีตารางสอน ไม่มีการให้เกรดจนกว่าเด็กอายุ 15 ปี (384/0) 25 ก.ย. 60
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา กับการปฏิรูปการศึกษาไทยที่เกิดขึ้นได้แบบไม่ต้องรอ!! (541/0) 24 ก.ย. 60
PBL อย่างโรงเรียนนอกกะลา (356/0) 24 ก.ย. 60
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

นายเกิดศักดิ์ ห่วงไธสงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
    ตุลาคม 2562   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
678 9 10 11 12
131415 16 17 18 19
20212223242526
27282930 31   
ปฏิทินกิจกรรม
01 ต.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2562
02 ต.ค. 62
ขอเชิญประชุม(อบต.)
04 ต.ค. 62
การส่งมอบและเข้ารับการอบรมวิธีการใช้ครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV รายการตู้ลำโพงเคลื่อนที่
09 ต.ค. 62
สำรวจการใช้ใบเสร็จรับเงินที่จะใช้ในปี 2563 และการรายงานการใช้ใบเสร็จ
10 ต.ค. 62
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2562
10 ต.ค. 62
สำรวจวันลาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
10 ต.ค. 62
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
11 ต.ค. 62
จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๑-๒๕๖๒
16 ต.ค. 62
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน(หนังสือเรียน ปี ๒๕๖๑)
16 ต.ค. 62
การแต่งต้ังคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดชัยนาท ระดับอำเภอ
18 ต.ค. 62
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
31 ต.ค. 62
การรายงานข้อมูลโครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
31 ต.ค. 62
ขอความร่วมมือติดตามตรวจสอบเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม
31 ต.ค. 62
การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
31 ต.ค. 62
ขอให้ส่งแผนงานโครงการของปีงบประมาณ ๒๕๖๓
31 ต.ค. 62
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการจำหน่ายดอกพุทธรักษา
31 ต.ค. 62
แจ้งโรงเรียนแก้ไข เพิ่ม ลด ปรับปรุงข้อมูลรายชื่อนักเรียน ผ่านระบบ O-NET ปีการศึกษา 2562
05 พ.ย. 62
การสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
30 พ.ย. 62
การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ปี ๒๕๖๒.doc

PBL Q 1/2560

เมนูภาระกิจ
ลิ้งค์น่าสนใจ