ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเกิดศักดิ์ ห่วงไธสงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา/ชำนาญพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นางวรกร สุขเจริญ
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปฐานัดดา ปีติกรสกุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ปี