ข่าวประชาสัมพันธ์
การลาและการไปราชการ (อ่าน 1) 22 ก.พ. 62
จัดสรรปัจจัยพื้นฐาน นร.ยากจน 171 โรงเรียน ตามบัญชีดังแนบ (อ่าน 2) 22 ก.พ. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)บัญชี รร. (อ่าน 1) 22 ก.พ. 62
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test NT) (อ่าน 2) 22 ก.พ. 62
โครงการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ (อ่าน 2) 22 ก.พ. 62
(สื่งที่ส่งมาด้วย) แบบติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา (อ่าน 2) 22 ก.พ. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) แบบรายงานผล (อ่าน 1) 22 ก.พ. 62
การประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) (อ่าน 3) 22 ก.พ. 62
อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฯ (อ่าน 1) 22 ก.พ. 62
การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อ่าน 2) 22 ก.พ. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)รายชื่อโรงเรียน (อ่าน 0) 22 ก.พ. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)คู่มือครู (อ่าน 0) 22 ก.พ. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)การจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (อ่าน 0) 22 ก.พ. 62
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้งดการบริโภคเคื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงานราชการ (อ่าน 0) 22 ก.พ. 62
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวด บริหารกายหน้าหน้าเสาธง ประจำปี ๒๕๖๒ (อ่าน 0) 22 ก.พ. 62
การเก็บเงินบำรุงการศึกษา (อ่าน 2) 21 ก.พ. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)การเก็บเงินบำรุงการศึกษา (อ่าน 4) 21 ก.พ. 62
การกำหนดสอบปลายปี และการใช้ข้อสอบปลายปี ชั้น ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 ม.2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 3) 21 ก.พ. 62
การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมฯตำแหน่งครูผู้ช่วย (หลักเกณฑ์ ว19-2561) (อ่าน 3) 21 ก.พ. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) (อ่าน 2) 21 ก.พ. 62
การดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา (อ่าน 3) 21 ก.พ. 62
แนวทางการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (อ่าน 3) 21 ก.พ. 62
สำเนาหนังสือราชการ (อ่าน 2) 21 ก.พ. 62
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค. (อ่าน 1) 21 ก.พ. 62
ขอเชิญชมรายการชี้แจงภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการ เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร (อ่าน 2) 21 ก.พ. 62
กิจกรรม รับบริจาคถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน (อ่าน 0) 21 ก.พ. 62
แจ้งการเตือนการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า (อ่าน 0) 21 ก.พ. 62
สรุปผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก (อ่าน 1) 21 ก.พ. 62
แจ้งผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค (อ่าน 1) 21 ก.พ. 62
ประชาสัมพันธ์ลงชื่อเป็นหนึ่งเสียงในการไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี (อ่าน 0) 21 ก.พ. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) (อ่าน 0) 21 ก.พ. 62
การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู(กรณีปกติ) ปี พ.ศ.๒๕๖๒ (อ่าน 1) 21 ก.พ. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)บัญชีข้าราชการครูฯ (อ่าน 0) 21 ก.พ. 62
การพัฒนาผู้ผ่านการคัดเลือกก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.สถานศึกษา (อ่าน 2) 21 ก.พ. 62
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.สถานศึกษา ปี 2561 (อ่าน 1) 21 ก.พ. 62
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สังกัด สพฐ.ปี พ.ศ.๒๕๖๑ (อ่าน 2) 21 ก.พ. 62
ประชาสัมพันธ์โครงการ อลิอันซ์ อยุธยา สานฝันปันสนามฟุตบอลให้น้อง ปี ๕ (อ่าน 0) 21 ก.พ. 62
แจ้งนโยบายปรับกระบวนการสมัครสมาชิกของโรงเรียน (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช) (อ่าน 1) 21 ก.พ. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) แบบรายงาน (อ่าน 1) 21 ก.พ. 62
รายงานผลการดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังเหตุช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 3) 20 ก.พ. 62