ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562 (อ่าน 6) 18 ธ.ค. 61
การดำเนินการของสถานศึกษาเพื่อรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (อ่าน 6) 18 ธ.ค. 61
ขอเชิญชวนเช่าวัตถุมงคล (อ่าน 7) 18 ธ.ค. 61
สำรวจความคืบหน้าการเช่าอินเทอร์เน็ตของ รร. (อ่าน 6) 18 ธ.ค. 61
แนวปฏิบัติค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน 6) 18 ธ.ค. 61
สรุปผลการประชุมผู้บริหาร ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ครั้งที่ 47-2561 (อ่าน 6) 18 ธ.ค. 61
อนุมัติเงินประจำงวด ปี ๒๕๖๑ ปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้างอาคาร (อ่าน 6) 18 ธ.ค. 61
การขับเคลื่อนและพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน (อ่าน 5) 18 ธ.ค. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)การขับเคลื่อนและพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน (อ่าน 5) 18 ธ.ค. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)การขับเคลื่อนและพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน (อ่าน 6) 18 ธ.ค. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)การขับเคลื่อนและพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน (อ่าน 2) 18 ธ.ค. 61
การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา (อ่าน 2) 18 ธ.ค. 61
ขยายเวลาสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 2) 18 ธ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อ่าน 2) 18 ธ.ค. 61
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Teleconference เกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานและการรายงานข้อมูล (อ่าน 2) 18 ธ.ค. 61
มารตราการป้องกันและการดูแลนักเรียน (อ่าน 2) 18 ธ.ค. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)มาตรการป้องกันและดูแลนักเรียน (อ่าน 2) 18 ธ.ค. 61
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจ (อ่าน 1) 18 ธ.ค. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) ประกาศกรมส่งเสริมฯ (อ่าน 1) 18 ธ.ค. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) แบบสำรเวจ (อ่าน 1) 18 ธ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมเครือข่ายโรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อ่าน 2) 18 ธ.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกโครงการครูดีไม่มีอบายมุข ปี ๒๕๖๑ (อ่าน 3) 14 ธ.ค. 61
ขอเชิญชมบันทึกเทปเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แนวคิดและแนวทาง การดำเนินงานโครงการพัฒนาจิตสำนึกเยาว (อ่าน 6) 14 ธ.ค. 61
แนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน (อ่าน 2) 14 ธ.ค. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ.pdf (อ่าน 2) 14 ธ.ค. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) แนวปฏิบัติ (อ่าน 3) 14 ธ.ค. 61
ส่งสำเนาหนังสือราชการ (ชดใช้ลาศึกษาต่อ) (อ่าน 3) 14 ธ.ค. 61
การระดมทรัพยากรในช่วงรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 4) 14 ธ.ค. 61
ประกาศปรับเขตพื้นที่บริการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท (อ่าน 3) 14 ธ.ค. 61
เขตพื้นที่บริการ (อ่าน 3) 14 ธ.ค. 61
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและการเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 2) 14 ธ.ค. 61
การขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อ่าน 1) 14 ธ.ค. 61
สำรวจข้อมูลการดำเนินการจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการค่าก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม (อ่าน 1) 14 ธ.ค. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) รายชื่อ รร.ที่ได้รับจัดสรร. (อ่าน 1) 14 ธ.ค. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) ขั้นตอนการรายงาน (อ่าน 1) 14 ธ.ค. 61
คำสั่งจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (อ่าน 1) 14 ธ.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท (อ่าน 1) 14 ธ.ค. 61
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา (อ่าน 2) 14 ธ.ค. 61
ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวดแต่งเพลงแปรงฟันประกอบท่าเต้นส่งเสริมทันตสุขภาพ (อ่าน 2) 14 ธ.ค. 61
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) (อ่าน 2) 14 ธ.ค. 61