ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
๑๑.๑ การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา (อ่าน 107) 11 ต.ค. 62
๑๑.๑ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 115) 11 ต.ค. 62
๑๑.๑ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 102) 11 ต.ค. 62
๑๑ ขอความร่วมมือติดตามตรวจสอบเด็กด้อยโอกาส เด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม (อ่าน 93) 11 ต.ค. 62
๑๑ (สิ่งที่ส่งมาด้วย๓) รายชื่อ (อ่าน 117) 11 ต.ค. 62
๑๑ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) หนังสือรับรองการไม่มีตัวตน (อ่าน 102) 11 ต.ค. 62
๑๑ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) แบบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา (อ่าน 91) 11 ต.ค. 62
๑๐ ประชาสัมพันธ์เรื่องสัตว์จรจัดในสถานศึกษา (อ่าน 101) 11 ต.ค. 62
๐๙ การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา Data Management Center (DMC) ภาคเรียนที่ ๒ (อ่าน 102) 11 ต.ค. 62
๐๘.๒ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการจำหน่ายดอกพุทธรักษา (อ่าน 79) 11 ต.ค. 62
๐๘.๑ การสำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปี บริบูรณ์ และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ (อ่าน 47) 11 ต.ค. 62
๐๘ แจ้งโรงเรียนแก้ไข เพิ่ม ลด ปรับปรุงข้อมูลรายชื่อนักเรียน ผ่านระบบ O-NET ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 54) 11 ต.ค. 62
๐๗.๖ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ (อ่าน 53) 11 ต.ค. 62
๐๗.๕ ขอประชาสัมพันธ์โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ สู่เยาวชน (อ่าน 52) 11 ต.ค. 62
๐๗.๔ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( (อ่าน 50) 11 ต.ค. 62
๐๗.๓ มาตรการป้องกันการเล่นพนันออนไลน์ในสถานศึกษาและการเล่นพนันฟุตบอล (อ่าน 40) 11 ต.ค. 62
๐๗.๒ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนการส่งเรียงความเข้าประกวดเนื่องในโอกาสการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำ (อ่าน 48) 11 ต.ค. 62
๐๗.๑ แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (ฉบับป (อ่าน 44) 11 ต.ค. 62
๐๗ สรุปผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ (อ่าน 46) 11 ต.ค. 62
๐๔.๔ การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (อ่าน 63) 11 ต.ค. 62
๐๔.๓ กกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market) เพิ่มเติม (อ่าน 55) 11 ต.ค. 62
๐๔.๒ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 110) 04 ต.ค. 62
๐๔.๑ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 134) 04 ต.ค. 62
๐๔ การสั่งจองเสื้อที่ระลึกงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ (อ่าน 113) 04 ต.ค. 62
๐๓.๑ ส่งสำเนาหนังสือ การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามพระราชบัญญัติสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากกา (อ่าน 102) 04 ต.ค. 62
๐๓.๑ (สิ่งที่ส่งมาด้วย๓) (อ่าน 101) 04 ต.ค. 62
๐๓.๑ (สิ่งที่ส่งมาด้วย๒) (อ่าน 119) 04 ต.ค. 62
๐๓.๑ (สิ่งที่ส่งมาด้วย๑) (อ่าน 90) 04 ต.ค. 62
๐๓ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน(หนังสือ (อ่าน 91) 04 ต.ค. 62
๐๓ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) บัญชีจัดสรร (๓,๐๖๐) (อ่าน 128) 04 ต.ค. 62
๐๒ ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ (อ่าน 92) 04 ต.ค. 62
๐๑.๑ มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ (อ่าน 72) 04 ต.ค. 62
๐๑ ประชาสัมพันธ์ให้ครูระดับมัะยมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ แนะเด็กไทยให้พบแนว เพื่อเพิ่ม (อ่าน 76) 04 ต.ค. 62
๓๐.๒ สพฐ.จัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน เพื่อทดแทนให้กับ รร.ที่ได้จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 54) 04 ต.ค. 62
๓๐.๒ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) รายละเอียดจัดสรร (อ่าน 54) 04 ต.ค. 62
๓๐.๑ ขอให้ผู้ผ่านการฝึกหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ บรรยายขยายผล และจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ (อ่าน 46) 04 ต.ค. 62
๓๐ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัการเรียนการสอน (ปัจจัยพ (อ่าน 57) 04 ต.ค. 62
๒๘ แจ้งผลการเข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิ (อ่าน 54) 04 ต.ค. 62
๒๗.๔ ขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาเข้ารับการอบรม ศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ (อ่าน 54) 04 ต.ค. 62
๒๗.๓ ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๔-๖๒ (อ่าน 52) 04 ต.ค. 62