ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (อ่าน 1) 24 พ.ค. 62
การเสนอหลักสูตรเพื่อพิจารณาเป็นหลักสูตรอบรมพัฒนาครูเพื่อสามารถนับชั่วโมงการพัฒนา (อ่าน 0) 24 พ.ค. 62
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.ชัยนาท (อ่าน 0) 24 พ.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิ (อ่าน 0) 24 พ.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)ประกาศ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ (อ่าน 0) 24 พ.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (อ่าน 0) 24 พ.ค. 62
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ (อ่าน 0) 24 พ.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) พระราชบัญญัติมาตราฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ (อ่าน 2) 24 พ.ค. 62
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน รายการค่าหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖ (อ่าน 1) 24 พ.ค. 62
เผยแพร่ แนวทางการน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา มีงานทำ - มีอาชีพ สู่การปฏิบัติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 0) 24 พ.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)เผยแพร่ แนวทางการน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา มีงานทำ - มีอาชีพ สู่การปฏิบัติ (อ่าน 0) 24 พ.ค. 62
การรายงานข้อมูลดครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้น (อ่าน 0) 24 พ.ค. 62
โครงการ Prime Ministers Award ๒๐๑๙ (อ่าน 0) 24 พ.ค. 62
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (อ่าน 0) 24 พ.ค. 62
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสพป.ชัยนาท แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาย (อ่าน 0) 24 พ.ค. 62
คู่มือการสรรหา คณะกรรมการสถานศึกษา (อ่าน 3) 22 พ.ค. 62
การยกเลิกสำเนาเอกสารทางราชการ (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) (อ่าน 2) 22 พ.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) การยกเลิกสำเนาเอกสารทางราชการ (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) (อ่าน 2) 22 พ.ค. 62
การจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (อ่าน 2) 22 พ.ค. 62
การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนหลลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (อ่าน 2) 22 พ.ค. 62
สรุปผลการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก (อ่าน 9) 19 พ.ค. 62
(สิ่งทีส่งมาด้วย) แบบติดตาม (อ่าน 9) 19 พ.ค. 62
แจ้งประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม ( (อ่าน 8) 19 พ.ค. 62
(สิ่งทีส่งมาด้วย) ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็ก (อ่าน 7) 19 พ.ค. 62
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งรายงานประชุมปี 2561 และขอความร่วมมือประเมินแบบสำรวจ่ (อ่าน 7) 19 พ.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่งรายงานประชุมปี 2561 และขอความร่วม (อ่าน 7) 19 พ.ค. 62
ขอเชิญร่วมอบรมการจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย (อ่าน 6) 19 พ.ค. 62
เสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๒ (อ่าน 7) 19 พ.ค. 62
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ๔ ภูมิภาค (อ่าน 5) 19 พ.ค. 62
การดำเนินการส่งมอบหนังสือเรียนให้นักเรียน ในปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบออนไลน์ (อ่าน 4) 19 พ.ค. 62
การติดตามการเตรียมความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 3) 19 พ.ค. 62
การเตรียมการด้านโครงการอาหารกลางวันนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 4) 19 พ.ค. 62
การทำความสะอาดครัว โรงอาหาร เตรียมความพร้อมต้อนรับเด็กเปิดเทอม (อ่าน 3) 19 พ.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) กรมอนามัยแนะโรงเรียนทำความสะอาดครัว โรงอาหาร รับเด็กเปิดเทอม (อ่าน 3) 19 พ.ค. 62
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ผอ. และรอง ผอ.รร. (อ่าน 4) 19 พ.ค. 62
จัดสรรค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (อ่าน 4) 19 พ.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)เกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ (อ่าน 3) 19 พ.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น (อ่าน 4) 19 พ.ค. 62
การทำสัญญาจ้างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว (ต่อ) (อ่าน 3) 19 พ.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) สัญญาจ้างพนักงานราชการ (อ่าน 4) 19 พ.ค. 62