ข่าวประชาสัมพันธ์
การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการนักเรียนทางระบบ School Lunch System (อ่าน 11) 05 ก.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการนักเรียนทางระบบ School Lunch System.pdf (อ่าน 14) 05 ก.ค. 62
โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกสำหรับการศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์ ประจำปี ๒๕๖๒ (อ่าน 17) 05 ก.ค. 62
ขอความอนุเคราะห์ปรชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยชัยนาท (อ่าน 10) 05 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนดาวน์โหลด Mobile Application ห้องสมุดกรีนดิจิทัล (Green Digital Library) กระท (อ่าน 10) 05 ก.ค. 62
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี (อ่าน 16) 05 ก.ค. 62
มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ (อ่าน 11) 05 ก.ค. 62
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทาน (อ่าน 9) 05 ก.ค. 62
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (อ่าน 6) 05 ก.ค. 62
การขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 4) 05 ก.ค. 62
การรักษาความปลอดภัยของการติดตั้งพัดลมแบบแขวนเพดาน (Cellling Fan) (อ่าน 5) 05 ก.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย)การรักษาความปลอดภัยของการติดตั้งพัดลมแบบแขวนเพดาน (Cellling Fan) (อ่าน 6) 05 ก.ค. 62
แจ้งกำหนดการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน (อ่าน 5) 05 ก.ค. 62
การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย (อ่าน 6) 05 ก.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การประชุม Our Ocean Youth Leadership Summit (อ่าน 9) 05 ก.ค. 62
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเขียนผลงานและการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 7) 01 ก.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔).pdf (อ่าน 7) 01 ก.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓).pdf (อ่าน 7) 01 ก.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒).pdf (อ่าน 8) 01 ก.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) (อ่าน 8) 01 ก.ค. 62
การเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูข่ายนาฎศิลป์ไทย ปี พ.ศ.๒๕๖๒ (อ่าน 7) 01 ก.ค. 62
โครงการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษาด้วยกีฬาบาสเกตบอล (อ่าน 9) 01 ก.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) (อ่าน 7) 01 ก.ค. 62
ผลการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2562 (อ่าน 6) 01 ก.ค. 62
รายงานข้อมูลการจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากนอกงบประมาณ (อ่าน 6) 01 ก.ค. 62
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท พ.ศ. ๒๕๕๘ ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (อ่าน 6) 01 ก.ค. 62
การประกวดคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺฺBest Practice) ในการจัดการศึกษาปฐมวัย (อ่าน 9) 01 ก.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) ใบสมัคร (อ่าน 8) 01 ก.ค. 62
กำหนดขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสด (อ่าน 6) 01 ก.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) ประกาศหลักเกณฑ์ (อ่าน 8) 01 ก.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) ประกาศหลักเกณฑ์ ๓ (อ่าน 8) 01 ก.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) ประกาศหลักเกณฑ์ ๒ (อ่าน 10) 01 ก.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) แบบฟร์อม (อ่าน 5) 01 ก.ค. 62
สำเนาหนังสือ ระเบียบว่าด้วยกาารเบิกจ่ายเงิน (อ่าน 7) 01 ก.ค. 62
การให้กู้เงิน โครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14 (อ่าน 5) 01 ก.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย๒) (อ่าน 6) 01 ก.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย๑) (อ่าน 5) 01 ก.ค. 62
การประกวดคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในการจัดการศึกษาปฐมวัย (อ่าน 5) 01 ก.ค. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) ใบสมัครประเภทผู้บริหาร (อ่าน 7) 01 ก.ค. 62
ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรม(กิจกรรมสร้างองค์ความรู้สู่วิถีความสุจริต) (อ่าน 13) 27 มิ.ย. 62