ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๔ - ๒๕๖๒ (อ่าน 2) 16 ก.ย. 62
การอบรม ตามโครงการ จิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ (อ่าน 2) 16 ก.ย. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) กำหนดการ (อ่าน 2) 16 ก.ย. 62
การรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร (อ่าน 2) 16 ก.ย. 62
การดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว (ครั้งที่ ๒) (อ่าน 1) 13 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครอ (อ่าน 1) 13 ก.ย. 62
เตรียมความพร้อมการปฎิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อ่าน 2) 13 ก.ย. 62
การจัดส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (อ่าน 2) 13 ก.ย. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (อ่าน 2) 13 ก.ย. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (อ่าน 2) 13 ก.ย. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) กลุ่มงาน (อ่าน 1) 13 ก.ย. 62
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อความพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบสี่ (อ่าน 1) 13 ก.ย. 62
แบบประเมินลูกจ้างประจำ (อ่าน 1) 13 ก.ย. 62
แบบประเมินพนักงานราชการ (อ่าน 0) 13 ก.ย. 62
แบบประเมิน ผอ.รร.+ครู ว 6 (2562) (อ่าน 0) 13 ก.ย. 62
การดำเนินโครงการปฐมนืเทศและพำัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒(รุ่นที่ ๒) (อ่าน 0) 13 ก.ย. 62
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 0) 13 ก.ย. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) ประกาศ สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 0) 13 ก.ย. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 0) 13 ก.ย. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักเรียน (อ่าน 0) 13 ก.ย. 62
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ (อ่าน 0) 13 ก.ย. 62
ซักซ้อมมาตรการดูแลนักเรียนเกี่ยวกับสุขภาพ และโรคติดต่อในสถานศึกษา (อ่าน 0) 13 ก.ย. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) ซักซ้อมมาตรการดูแลนักเรียนเกี่ยวกับสุขภาพ และโรคติดต่อในสถานศึกษา (อ่าน 0) 13 ก.ย. 62
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 0) 13 ก.ย. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) รายชื่อเด็กด้อยโอกาส (อ่าน 0) 13 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ (อ่าน 2) 13 ก.ย. 62
ผลการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 6) 09 ก.ย. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) ประกาศ (อ่าน 7) 09 ก.ย. 62
ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ (อ่าน 7) 09 ก.ย. 62
ขอความร่วมมือในการจัดโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2 (อ่าน 8) 09 ก.ย. 62
ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการนักเรียน ณ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๒ ทางระบบ SLS (อ่าน 7) 09 ก.ย. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) (อ่าน 7) 09 ก.ย. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ขั้นตอนการรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการในระบบ School Lunch System (อ่าน 8) 09 ก.ย. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) แบบรายงาน (อ่าน 8) 09 ก.ย. 62
มาตราการคุ้มครองและช่วยนเหลือนักเรียน (อ่าน 7) 09 ก.ย. 62
การตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียนในสังกัด ตามรายการ Shopping List ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (อ่าน 5) 09 ก.ย. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย๓) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (อ่าน 4) 09 ก.ย. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย๒) รายงานครุภัณฑ์ (อ่าน 5) 09 ก.ย. 62
(สิ่งที่ส่งมาด้วย) คำสั่ง (อ่าน 5) 09 ก.ย. 62
รับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) (อ่าน 3) 09 ก.ย. 62