ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางมาลัย เนียมปาน
พนักงานราชการ
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวธนัชพร มุสิราช
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0