กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายไพทูล ทองแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย