บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวทิพวรรณ ถึงสุข
ธุระการโรงเรียน

นายสนาม อำำ่่ำยิ้ม
นักการภารโรง

นายอานนท์ อ่ำยิ้ม
วิทยากรสอนเกษตร, พนักงานขับรถยนต์โรงเรียน