ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววนิดา จรรยา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ