กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์สม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ