ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวณัฐธิดา คำมา
ครูจ้างสอน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3