ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวัชราวลี มาลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6